СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

На основу чланова 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 1/15., 96/19 ), члана 37. Закона о раду, и Кадровског плана Установе, расписује се

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос

1.једног извршиоца на радном месту доктор медицине, на неодређено време  са пуним радним временом.

2.једног извршиоца на радном месту доктор медицине на одређено време  са пуним радним временом због замене одсутног радника до његовог повратка на рад.

 

            Услови:

-  завршен Медицински факултет, најмање шест  месеци радног искуства у звању доктора медицине, положен стручни испит.                 

Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.

 

Уз пријаву приложити:

  • Кратку биографију
  • Диплому или потврду (фотокопија) о завршеној школској спреми која се тражи Огласом
  • Уверење (фотокопија) о положеном стручном испиту.
  • Лиценца или решење о упису у Лекарску Комору
  • Потврда о радном искуству

 

У случају избора, кандидат је дужан да донесе оригинал или оверену копију предметних докумената.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља.

Пријаве се подносе непосредно у Управу болнице или поштом на адресу: Специјална болница за болести зависности, 11040 Београд, улица Теодора Драјзера број 44., са назнаком: „за оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.