Дома здравља Обреновац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник“ РС бр. 96/2019 и 58/2020),, члана 18.тачка 10. Статута Дома здравља Обреновац , в.д директора ДЗ расписује

Ј А В Н И  О Г Л А С

За пријем у радни однос са пуним радним временом на одређено време у Дому здравља Обреновац на пословима:

  1. Два доктора медицине, на одређено време са пуним радним временом.....................................................................2 извршиоца.

 

Услови за заснивање радног односа:

  • Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом,
  • завршен Медицински факултет, VII 1 степен стручне спреме,
  • положен стручни испит
  • поседовање лиценце за рад

 

Уз пријаву на оглас кандидат треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

  • Оригинал или оверену копију дипломе о завршеном Медицинском факултету; 
  • Оригинал или оверену копију Уверења о положеном стручном испиту
  • Решење о лиценци издато од  Лекарске коморе Србије

 

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ .

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља Обреновац  Обреновац , Војводе Мишића 231 , 11500 Обреновац са назнаком „за оглас - не отварати“ или директно у Управу Дома здравља Обреновац , сваког радног дана од 07 до 15 часова.