КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ''БЕЖАНИЈСКА КОСА''-БЕОГРАД

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Сл. гласник РС» бр. 96/19 и 58/20 – Анекс 1), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду („Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/18“), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 1149/8 од 24.02.2021. године, а у складу са Дописом Министарства здравља бр. 112-01-665/2022-02 од 03.08.2022. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Дописом Министарства здравља бр. 06-00-4-8/2022-02 од 04.08.2022. године Сектора за организацију здравствене службе, расписујем следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

2 самостална финансијско-рачуноводствена сарадника – у ликвидатури у Одсеку за финансијску оперативу и обрачун зарада у Одељењу за економско финансијске послове, са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци,

 

Услови за заснивање радног односа за самосталног финансијско-рачуноводственог сарадника – у ликвидатури су:

 

 1. Високо образовање:
   • на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
   • на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

Критеријуми:

 

 1. радно искуство у струци
 2. оцена на разговору

 

Додатна знања / испити / радно искуство

 • знање рада на рачунару
 • најмање три године радног искуства

 

Комисија заказује термин разговора са кандидатима или оцењивање кандидата на начин у складу са ставом 2. члана 7. Правилника. Акo Комисија, уместо разговора, утврди други начин оцењивања кандидата у складу са ставом 2. члана 7, у записник се уносе добијени резултати тестирања, провере практичног знања, провере способности или вештина, а све у оквиру утврђеног броја бодова - оцена на разговору.

 

Заинтересовани кандидати подносе ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (e-maila) СКЕНИРАНЕ (НЕ ФОТОГРАФИСАНЕ) - фотокопије:

 

 • пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и ОБАВЕЗНО е-mail адресом;
 • фотокопију доказа о завршеној вишој/струковној школи економског смера – диплома или уверење;
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је сведочанство издато на девојачко презиме или решење о промени презимена или имена надлежних органа из других разлога);
 • фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује због израчунавања стажа осигурања као и минулог рада);
 • доказа о радном искуству;

 

Опис посла:

 

 • непосредним извршиоцима додељује послове на рад и пружа упутства и потребну стручну помоћ,
 • прима и дневно ажурно евидентира, у књизи улазних рачуна, примљене рачуне и друга веродостојна документа која по закону служе као рачун,
 • стара се о тачној и ажурној ликвидацији улазних рачуна са аспекта рачунске и формалне контроле,
 • одговоран је за праћење и примену законских прописа из области везаних за фактуре, Правилника о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура, Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, Правилника о буџетском рачуноводству,
 • врши свакодневну контролу рада благајне,
 • одговоран је за спровођење Процедуре за благајничко пословање и Процедуре о наплаћивању партиципације,
 • врши контролу и одговара за формалну и рачунску исправност свих докумената,
 • пише електронске налоге за све врсте плаћања и одговоран је за њихову суштинску исправност,
 • води евиденцију о плаћеним авансима и стара се да се за авансе испостави фактура,
 • води евиденцију пристиглих меница и за исте се стара да се након реализације уговора врате,
 • одговоран је за обављање послова за електронско плаћање рачуна, зарада, накнада и осталих примања запослених,
 • свакодневно прибавља изводе из Управе за трезор, контролише тачност свих уплата и исплата на рачунима КБ Центра и евидентира их у програму Ликвидатуре,
 • изводе са извештајима о наменама уплата и исплата доставља књиговодству и менаџменту КБ Центра,
 • разводи изводе по плаћеним рачунима кроз књигу улазних рачуна, распоређује рачуне по месту задуживања и предаје их на задужење,
 • припрема и обрађује документацију за плаћање специјализација лекара и стручно усавршавање осталих запослених, рефундација, припрема и обрађује путне налоге,
 • води евиденцију о уплатама клиничких студија, комплетира потребну документацију за девизне приливе преко НБС и уплате повезује са рачунима и протоколима клиничких студија,
 • води евиденцију о донацијама, стара се о обради документације и пријављивању пореза на примљене донације Пореској управи,
 • свакодневно објављује прописане финансијске извештаје о дневним приливима, одливима и стању рачуна КБ Центра на сајт КБ Центра и РФЗО,
 • свакодневно извештава помоћника директора за економско-финансијске послове о обавезама према добављачима и роковима доспећа плаћања,
 • води евиденцију о стању средстава по наменама уговореним са РФЗО,
 • оверава формалну и рачунску исправност примљених докумената које прослеђује на даљу обраду књиговодству,
 • врши пријем улазне електронске фактуре у СЕФ-у, проверу, прихватање, потом одобравање е-фактуре и припрему за књижење,
 • ради на обради електронске фактуре уз детаљан приказ е-фактуре, проверава валидност е-фактуре као рачуноводствене исправе по насталој пословној промени,
 • додељује е-фактуру другим одобраваоцима и након потврде е-фактуре свих учесника о насталој пословној промени потврђује е-фактуру која је спремна за извоз из СУФ у рачуноводствени систем,
 • електронску фактуру мора прихватити или одбити (уколико није правно-формално исправна, нема правни основ, није у складу са важећим законским прописима) у року од 5 дана, а најкасније до 15 дана од пријема - датума генерисаног у систему СЕФ-а електронске фактуре,
 • одобрава електронску фактуру у складу са Правилником о елементима ел. фактуре, форми и начину доставе пратеће и друге документације кроз СЕФ, начину и поступку електронског евидентирања обрачуна ПДВ-а у СЕФ-у и начину примене стандарда електронског фактурисања; Уредби о условима и начину коришћења СЕФ-а; Законом о електронском фактурисању и Уредби о буджетском рачуноводству,
 • дужан је да се у свом раду придржава процедура и упутстава предвиђених системом квалитета,
 • обавља и друге послове за које је едукован по налогу шефа одсека.

За свој рад непосредно је одговоран шефу одсека.

 

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

 • оверену фотокопију: дипломе о завршеној вишој/струковној школи; неоверене фотокопије: одјаве на претходно осигурање – МА обрасац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа (уколико је са чипом понети је са собом ради очитавања); фотокопију картице текућег рачуна; картицу здравственог осигурања ради усаглашавања у надлежном РФЗО-у; радну књижицу уколико је поседује (због израчунавања стажа осигурања као и минулог рада); листинг из ПИО уколико је остварио стаж осигурања пре заснивања радног односа (који није евидентиран у радној књижици или исту не поседује); фотокопију извода из матичне књиге рођених за децу до 14 година живота ради увећања броја дана годишњег одмора.

 

 

Пријаве на конкурс кандидати подносе ИСКЉУЧИВО путем електронске поште са свим елементима који су захтеване конкурсом, на e-mail: kadrovska@bkosa.edu.rs

 

Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком (subject) "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за: 2 самостална финансијско-рачуноводствена сарадника – у ликвидатури у Одсеку за финансијску оперативу и обрачун зарада у Одељењу за економско финансијске послове“.

 

 

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.