Дом здравља ¨Др Милутин Ивковић¨ –Палилула

2 Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за жене

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ УЗ ПРОБНИ РАД (трајање пробног рада 3 месеца)

РАДНО ВРЕМЕ: ПУНО

Услови Стручна спрема / образовање: Високо образовање Медицински факултет:

 • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.године и завршена специјализација из гинекологије и акушерства, курс из ексфолијативне цитодијагностике, колпоскопије;
 • на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године и завршена специјализација из гинекологије и акушерства, курс из ексфолијативне цитодијагностике, колпоскопије

 

Радно искуство / Додатна знања / испити:          

 

 • стручни испит;
 • лиценца;
 • специјалистички испит;
 • едукација из области ултразвучне дијагностике
 • најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење)

 

Опис послова:

 • организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединаца и породице,ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, односно, на спровођењу скрининг програма у складу с посебним програмима донетим у складу са прописима и планом рада службе
 • врши дијагностику и благовремено лечење пацијената
 • указује хитну медицинску помоћ
 • упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу према медицинским индикацијама, односно код лекара специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења пацијента
 • прописује лекове и медицинска средства
 • У поступку остваривања здравствене заштите изабрани лекар упућује пацијента на секундарни и терцијарни ниво
 • на основу мишљења доктора медицине специјалисте одговарајуће гране медицине упућује пацијента на терцијарни ниво
 • води потпуну медицинску документацију о здравственом стању пацијента, фактурише здравствене услуге које пружа
 • први и поновни гинеколошки преглед, колпоскопски преглед, узимање размаза и микроскопирање препарата за ПА, палпаторни преглед дојке, први и поновни преглед трудница,  после порођаја,
 • контролни лекарски преглед, скрининзи, превентивни прегледи, благовремено дијагностиковање и лечења гинеколошких обољења и поремећаја, ултразвучна дијагностика (труднице гинекологија), ради све прегледе из домена струке, води порођај код хитних пацијената у ДЗ,
 • врши прегледе и даје мишљења на захтев инвалидских и пензијских комисија,
 • фактурише пружене здравствене услуге, води медицинску документацију
 • ради и друге послове из домена своје струке по налогу непосредног руководиоца и  Начелника службе, којима је и одговоран за свој рад.

 

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту,  фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту,  фотокопија уверења о положеном курсу, фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у Комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

 

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, ул. Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр.12. ОБАВЕЗНО НАЗНАЧИТИ ЗА КОЈЕ РАДНО МЕСТО СЕ КОНКУРИШЕ.

Резултати огласа ће бити објављени на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.