ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

На основу члана 7. став 2 и 3 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС” бр. 96/2019, 58/2020-Анекс I), члана 23. Статута Опште болнице Горњи Милановац број 1928 од 30.03.2009.године  и Кадровског плана Опште болнице Горњи Милановац број 112-01-64/2022-02 од 25.02.2022.године, Измена кадровског плана Опште болнице Горњи Милановац број 112-01-64/2022-02 од 23.03.2022. године, в.д.директор Опште болнице Горњи Милановац, др Предраг Шутић, спец. опште хирургије, дана 21.09.2022.године, расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос
на следеће радно место:

 

1.Медицинска сестра/техничар у амбуланти за рад у Служби опште хирургије са максилофацијалном хирургијом, урологијом, ортопедијом са трауматологијом и анестезиологијом са реаниматилогијом  –  на одређено време, на упражњено радно место, са пуним радним временом и то 1 извршилац, а све у складу са Кадровским планом Опште болнице Горњи Милановац за 2022.годину, број 112-01-64/2022-02 од 25.02.2022.године и Изменом кадровског плана Опште болнице Горњи Милановац за 2022. годину, број 112-01-64/2022-02 од 23.03.2022. године

 

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште 

болнице Горњи Милановац

 

Услови за заснивање радног односа:

 • Да кандидат има завршену Медицинску школу општег смера,
 • Да кандидат има положен стручни испит за медицинску сестру/техничара општег смера,
 • Лиценца
 • Да је кандидат уписан у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије
 • Пожељно радно искуство кандидата

Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:

 • пријаву на оглас са тачном назнаком за које радно место се пријављује, као и кратку биографију (CV) са контакт подацима (адреса, телефон и e-mail),
 • фотокопија личне карте или очитана лична карта уколико је чипована,
 • оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених и венчаних (ако је кандидат променио презиме)
 • оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној Медицинској школи
 • оверену фотокопију решења, уверења или потврде о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију Дозволе за рад – лиценца
 • оверену фотокопију Решења о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије
 • кандидати који имају радно искуство одговарајући доказ о томе ( фотокопија радне књижице, потврде, уверења и сл.)
 • фотокопија уверења о држављанству

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

                                                                  

Кандидат који буде изабран пре закључења уговора о раду дужан је да достави:

            -лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати,

            -уверење да се против кандидата не води кривични поступак (оригинал или оверена фотокопија уверења суда, не старије од 6 месеци),

            -уверење да кандидат није осуђиван (оригинал или оверена фотокопија из полицијске управе, не старије од 6 месеци).

 

- Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља и на огласној табли Опште болнице Горњи Милановац. Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
- Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору је 8 дана од дана доношења одлуке о избору.

Пријаве треба послати на адресу: Општа болница Горњи Милановац, ул. Војводе Милана број 37, са назнаком   „ ЗА КОНКУРС – НЕ ОТВАРАТИ

 

Образложење

 

На основу члана 7. став 2 и 3 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,  аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС” бр. 96/2019,58/2020-Анекс 1), у складу са Кадровским планом за Општу болницу Горњи Милановац број 112-01-64/2022-02 од 25.02.2022.године и Изменама кадровског плана Опште болнице Горњи Милановац за 2022. Годину, број: 112-01-64/2022-02 од 23.03.2022. године, те указане потребе за радним ангажовањем лица, директор је донео одлуку о расписивању јавног огласа за попуну радног места медицинска сестра/техничар у амбуланти за рад у Служби опште хирургије са максилофацијалном хирургијом, урологијом, ортопедијом са трауматологијом и анестезиологијом са реаниматилогијом, на упражњено радно место, на одређено време.