ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА 28.09.2022.

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број:112-5094/2022 од 29. јуна 2022. године и 51 Број:112-6076/2022 од 29. јула 2022. године Министарство здравља оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА

 

            I Орган у коме се радна места попуњавају:

 

            Министарство здравља, Београд, Немањина бр. 22-26.

 

            II Радно место које се попуњава: 

1.Радно место за послове из области трансплатације органа, разврстано у звање саветник, Управа за биомедицину Министарства здравља– 1 извршилац.

Опис посла: Припрема стручне основе за припрему предлога прописа за спровођење закона којим се уређује трансплантација органа; обезбеђује и координира дистрибуцију и размену органа између здравствених установа у земљи, као и са надлежним правним лицима, органима и организацијама у иностранству; води евиденције о размени органа, Јединствени регистар давалаца органа, као и јединствене листе чекања по врстама органа; обезбеђује континуиран и непрекидни проток информација, као и њихову доступност овлашћеним здравственим радницима; обезбеђује, организује и одржава јединствен информациони систем за трансплантацију и овлашћеном здравственом раднику у поступку трансплантације додељује шифру за добијање одобрења за позивање на податке које води; учествује у припремиводича добре праксе и стандардних оперативних процедура за обављање послова узимања, дистрибуције, пресађивања, утврђивања подударности, односно типизације ткива, односно трансплантације органа; обавља и друге послове по налогу помоћника директора за послове из области трансплантације органа..     

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 5 година или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 3 године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту

Место рада: Београд, ул. Пастерова бр.1

 

2.Радно место за послове из области трансплатације ћелија и ткива и биомедицински потпомогнутог оплођења,  разврстано у звање саветник, Управа за биомедицину Министарства здравља– 1 извршилац.

Опис посла: Припрема стручне основе за припрему предлога прописа за спровођење закона којима се уређује трансплантација ћелија и ткива, као и биомедицински потпомогнуто оплођење; прати и сачињава извештај о раду здравствених служби за обављање поступака биомедицински потпомогнутог оплођења и обезбеђује и координира дистрибуцију и размену ћелија и ткива између дравствених установа у земљи, као и са надлежним правним лицима, органима и организацијама у иностранству;води Јединствени регистар давалаца ћелија и ткива, Републички листу чекања за трансплантацију ћелија и ткива, Јединствени регистар донора репродуктивних ћелија, као и податке о датим писменим и опозваним пристанцима донора и донираним репродуктивним ћелијама; обезбеђује континуиран и непрекидни проток информација, као и њихову доступност овлашћеним здравственим радницима; обезбеђује, организује и одржава јединствен информациони систем за трансплантацију ћелија и ткива, као и биомедицински потпомогнуто оплођење и овлашћеном здравственом раднику додељује шифру за добијање одобрења за позивање на податке које води; учествује у припреми водича добре праксе и стандардних оперативних процедура за обављање послова узимања, дистрибуције, пресађивања, утврђивања подударности, односно типизације ткива, односно трансплантације ћелија и ткива ћелија и ткива, као и у припреми водича добре праксе и стандардних оперативних процедура за обављање послова узимања, обраде, дистрибуције, и уношења репродуктивних ћелија, односно ембриона; припрема сагласности на извоз и увоз узорака крви и крвних деривата и другог биолошког материјала; прикупља податке за регистар озбиљних нежељених реакција и озбиљних нежељених догађаја из области биомедицински потпомогнутог оплођења и податке од здравствених установа и приватне праксе из области биомедицински потпомогнутог оплођења и припрема годишњи извештај о активностима из области биомедицински потпомогнутог оплођења; припрема извештај за Европску комисију из  области биомедицински потпомогнутог оплођења и мишљења о испуњености услова за обављање послова из области биомедицинске потпомогнуте оплодње; обавља и друге послове по налогу помоћника директора за послове из области трансплантације ћелија и ткива и биомедицински потпомогнутог оплођења.    

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 5 година или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 3 године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту

Место рада: Београд, ул. Пастерова бр.1

 

3.Радно место за послове из области трансфузијске медицине, разврстано у звање саветник, Управа за биомедицину Министарства здравља– 1 извршилац.

Опис посла: Припрема стручне основе за припрему предлога прописа за спровођење закона којим се уређује трансфузијска медицина; прикупља и анализира документацију у поступку издавања, односно одузимања дозволе за обављање трансфузијске медицине; прати имплементацију система управљања квалитетом у трансфузијској медицини; прати и анализира одржавање система управљања квалитетом у трансфузијској медицини;прикупља податке за регистар озбиљних нежелених реакција и озбиљних нежељених догађаја из области трансфузијске медицине; прикупља податке од овлашћених трансфузијских установа и болничких банака крви и припрема годишњи извештај о активностима из области трансфузијске медицине; припрема извештај за Европску комисију из области трансфузијске медицине;даје мишљења о испуњености услова за обављање послова из области трансфузијске медицине; обавља и друге послове по налогу помоћника директора за послове из области трансфузијске медицине.    

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 5 година или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту

Место рада: Београд, ул. Пастерова бр.1

 

4.Радно место инспектор за биомедицину у Групи за инспекцијски надзор у области биомедицине, разврстано у звање саветник, Управа за биомедицину Министарства здравља– 2 извршиоца

Опис посла: Врши надзор над применом закона, других прописа и општих аката, као и надзор над спровођењем прописаних мера у области биомедицине; решава у управним стварима у првостепеном управном поступку, изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима; контролише спровођење мера наложених у поступку провере квалитета стручног рада; води евиденцију здравствених установа, приватне праксе, односно других правних лица под надзором; сарађује са другим инспекцијским, правосудним и другим органима; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из области медицинске науке, стоматолошке науке или биолошке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 5 година или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту

Место рада: Београд, ул. Пастерова бр.1

 

 

5.Радно место за праћење и унапређивање система здравственог осигурања и нормативне послове у Одсеку за праћење и унапређивање система здравственог осигурања и нормативне послове у области здравственог осигурања, у звању самостални саветник, Сектор за здравствено осигурање – 1 извршилац

Опис посла: Припрема нацрте закона и подзаконских аката којима се уређује систем здравственог осигурања, као и здравствене заштите која се пружа осигураним лицима припрема и обрађује податке потребне за израду стратешких планских докумената у области остваривања права из обавезног здравственог осигурања и прати њихово спровођење; учествује у припреми, као и вођењу преговора за закључивање и спровођење међународних споразума о социјалном осигурању са другим надлежним државним органим, а припрема извештаје за међународне организације у примени конвенција и других извора међународног права (универзалног и регионалног) у области остваривања здравствене заштите и других права из обавезног здравственог осигурања; учествује у изради подзаконских аката из надлежности министарства, као и Републичког фонда за здравствено осигурање; прати и анализира садржај и обим права из обавезног здравственог осигурања, као и систем здравственог осигурања у земљама у окружењу, као и у земљама Европске уније; припрема мишљења на нацрте закона и других подзаконских аката чији су предлагачи други органи државне управе; сарадђује са Републичким фондом за здравствено осигурање, факултетима здравствене струке, здравственим установама и другим надлежним органима и организацијама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању најмање од четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци,  као и потребне компетенције за рад на радном месту

Место рада: Београд, ул. Немањина бр. 22-26

 

6.Радно место руководилац Групе за планирање и припрему пројеката из фондова ЕУ и осталих међународних извора финансирања и међународну сарадњу, Одељење за европске интеграције, планирање и припрему пројеката из фондова ЕУ и осталих међународних извора финансирања и међународну сарадњу, у звању саветник, Сектор за европске интеграције и међународну сарадњу – 1 извршилац

Опис посла: Руководи, планира и организује рад државних службеника у Групи и учествује у планирању и припреми пројеката који се финансирају из претприступних фондова Европске уније и других међународних извора финансирања у области здравства; обавља активности у вези са обезбеђивањем средстава за национално суфинансирање пројеката; учествује у оцени приоритета, изради и усклађивању прилога за стратешке документе и припрема извештаје, информације, презентације и другу документацију у вези с програмирањем пројеката; спроводи правила и принципе неопходне за успостављање и одрживост децентрализованог система управљања средствима ЕУ; припрема међународне уговоре, програме и протоколе у области здравства и координира, организује и прати спровођење активности везаних за сарадњу са Светском здравственом организацијом, Здравственом мрежом југоисточне Европе, Саветом Европе и осталим међународним организацијама и регионалним иницијативама у области здравства; прати спровођење обавеза Републике Србије по основу чланства у међународним споразумима; припрема информације и прилоге за платформу и учествује у раду мешовитих комитета или комисија; координише припрему платфоми за наступ представника Министарства на састанцима страна уговорница мултилатералних уговора из области здравства; сарађује са међународним здравственим организацијама, удружењима и здравственим организацијама и установама других земаља и сарађује са хуманитарним и другим организацијама; обавља остале послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области политичке науке, организационе науке, правне науке или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту

Место рада: Београд, ул. Немањина бр. 22-26

 

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:

Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.

У изборном поступку за сва извршилачка радна места проверавају се:

Опште функционалне, компетенције и то:

  • „Организација и рад државних органа Републике Србије“, - провераваће се путем теста (писмено),
  • „Дигитална писменост“ – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару),
  • „Пословна комуникација“ – провераваће се путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“,(поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако учесник конкурса  поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац ( уредно и у потпуности попуњен у делу * Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

 

IV Провера посебних функционалних компетенција:

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебнх функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови прикупљање и обраду података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација - провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пресађивању људских органа, Закон о људским ћелијама и ткивима) провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – из делокруга рада радног места (Закон о општем управном поступку)  провераваће се писмено путем симулације.

 

За радно место под редним бројем 2:

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови прикупљање и обраду података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација - провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о биомедицински потпомогнутој оплодњи, Закон о здравственој заштити) провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – из делокруга рада радног места (Закон о општем управном поступку)  провераваће се писмено путем симулације.

 

За радно место под редним бројем 3:

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови прикупљање и обраду података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација - провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о трансфузијској медицини, Закон о здравственој заштити) провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – из делокруга рада радног места (Закон о општем управном поступку)  провераваће се писмено путем симулације.

 

За радно место под редним бројем 4:

Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски послови – поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о трансфузијској медицини, Закон о биомедицински потпомогнутомј оплодњи, Закон о пресађивању људских органа, Закон о људским ћелијама и ткивима, Закон о здравственој заштити) провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – из делокруга рада радног места (Закон о општем управном поступку)  провераваће се писмено путем симулације.

 

За радно место под редним бројем 5:

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови израду секторских анализа - провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за област рада нормативе припрему и израду стручних мишљења и образложења различитих правних аката (нацрта прописа, међународних уговора, итд) провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о здравственој осигурању)  провераваће се писмено путем симулације.

 

За радно место под редним бројем 6:

Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења – организационо понашање, стратегије и канале комуникације - провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за област рада послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном помоћи – релевантни правни и стратешки оквир ЕУ (који се односи на Инструмент за претприступну помоћ као и Кохезиону политику ЕУ), ИПА програмирање и приоритизација пројектних идеја, писање програмских и пројектних докумената - провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа: Закон о здравственој заштити - провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи, акти и процедуре из делокруга радног места – механизми координације и извештавања у процесу приступања ЕУ - провераваће се писмено путем симулације.

 

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних комптенција могу се наћи на сајту Министарства здравља

https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/346039/konkursi.php.

 

V Провера понашајних компетенција:

Понашајне компетенције за радно место под редним бројем 1,2,3, 4. и 5. (управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет) провераваће се путем психометријских тестова и путем интервјуа базираном на компетенцијама.

Понашајне компетенције за радно место под редним бројем 6. (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет, управљање људским ресурсима) - провераваће се путем психометријских тестова и путем интервјуа базираном на компетенцијама.

VI Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места:

Процена мотивације за рад на радном месту у органу и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).

VII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на јавни конкурс: Образац пријаве на јавни конкурс шаље се поштом или предаје непосредно на писарници Министарства здравља, 11000 Београд, ул. Немањина бр. 22-26, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.

VIII Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Аурелија Бокшан, телефон: 011/2656-330.

IX Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

X Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства здравља или у штампаној верзији на писарници Министарства здравља, Београд, Немањина 22-26.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

XII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство). Оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за инспектора (само за радно место под редним бријем 4.),

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси оригинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је  оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

XIII Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Министарства.

XIV Трајање радног односа: за сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Чланом 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.

XV Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку.

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 24.10.2022. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на начин који су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства здравља, Београд, Немањина бр. 22-26.

Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или е-mail адресе или путем телеграма), које наведу у својим обрасцима пријаве.

XVI Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверења о положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама (члан 103. став 3).

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар здравља.

Овај конкурс објављује се на web страници Министарства здравља www.zdravlje.gov.rs и на огласној табли, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

            Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.