Општа болница Ћуприја

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, (Сл.гласник РС бр.96/19), Кадровског плана донетог од стране Министра здравља за Општу болницу Ћуприја за 2022. годину, бр. 112-01-64/2022-02 од 07.04.2022. године, Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице Ћуприја, члана 23. Статута Опште болнице Ћуприја и Одлуке директора бр.10686 од 28.09.2022. године, Општа болница Ћуприја, расписује

        

Ј А В Н И   О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на одређено време, због повећаног обима посла, са пуним радним временом, док траје потреба, а најдуже до 6 месеци, за послове:

 

 

  1. Доктора медицине............................................................. 1 извршилац, за потребе Пријемно тријажног одељења са ургентном медицином

 

Стручна спрема/образовање – високо образовање на медицинском факултету

Опис послова: Обавља послове доктора медицине у складу са својом стручном спремом и правилима струке, предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

Поред општих услова предвиђених Законом кандидати/кандидаткиње треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

Кандидати/кандидаткиње за радно место доктора медицине су дужни да уз пријаву доставе:  

  - фотокопију доказа о завршеном медицинском факултету,

  - фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

  - фотокопију лиценце издате од надлежног органа или

    Решење о упису у надлежну Комору Србије,

  - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте, 

  - кратку биографију са адресом и контакт телефоном,

 

Пријавом на оглас кандидат/кандидаткиња даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху спровођења конкурса и избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

            Изабрани кандидати/кандидаткиње биће дужни да приликом заснивања радног односа доставе оверене фотокопије горе наведене документације.

            Након окончаног Јавног огласа Установа не доставља документацију а заинтересовани кандидати/кандидаткиње могу преузети исту у кадровској служби Установе.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

             Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Ћуприја, Миодрага Новаковића 78, 35230 Ћуприја са назнаком ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време – за послове (доктора медицине за потребе Пријемно тријажног одељења са ургентном медицином).

             Оглас објавити на Wеб сајту Министарства здравља РС, сајту установе, огласној табли установе и код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

ОГЛАС ВАЖИ ОД 29.09.2022. ДО 06.10.2022.године

            Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

в.д.Директор-а

Опште болнице Ћуприја

Др Слободан Гајић