Дом здравља ,,Др Симо Милошевић”

На основу члана 7-9.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник  РС» бр. 96/2019 и 58/2020 Анекс I) и члана 192.Закона о раду(,,Службени гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/18 аутентично тумачење), I измене Правилника о организацији и систематизацији послова у Дому здравља,, Др Симо Милошевић” бр.9327/1 од 20.12.2021 год. а у складу са Закључком 51 број:112-6748/2022 од 30.08.2022 год. Kомисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и овлашћења из члана 22.став 1.тачка 17. Статута Дома здравља ,,Др Симо Милошевић”, в.д директор-а Дома здравља,,Др Симо Милошевић” расписује

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

 

За пријем у радни однос са пуним радним временом на неодређено време у Дому здравља ,,Др Симо Милошевић”, на пословима:

1.Здравствени радник са завршеном вишом, односно високом струковном школом здравствене струке-виша медицинска сестра -1 извршилац

Високо образовање:

– на основним студијама првог степена (струковне/академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању више, односно струковне медицинске  сестре.

 

Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

-Извод из матичне књиге рођених/венчаних;

-Уверење о држављанству;

-Фотокопију дипломе Високе медицинске школе струковних студија

 или Више медицинске школе;

-Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-Фотокопију лиценце;

-Фотокопију личне карте;

 

 

 

 

  1. Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове -1 извршилац Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити /радно искуство

– знање рада на рачунару

Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију:

Пријаву на оглас са кратком биографијом;

- Фотокопију дипломе о завршеном факултету;

-Извод из матичне књиге рођених/венчаних

-Уверење о држављанству;

-Фотокопију личне карте;

 

  1. Медицинска сестра-техничар-2 извршиоца

Стручна спрема / образовање:

Завршена средња медицинска школа, положен стручни испит, IV степен стручне спреме, важећа лиценца за обављање послова из своје струке

 

Додатна знања / испити / радно искуство:

- стручни испит;                                                                                                                                                – лиценца;                                                                                                                                                        – најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре /техничара

Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

-Извод из матичне књиге рођених/венчаних;

-Уверење о држављанству;

-Фотокопију дипломе o завршеној средњој медицинској школи;

Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-Фотокопију лиценце;

-Фотокопију личне карте;

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Пријаве се подносе на адресу Дома здравља,,Др Симо Милошевић”, ул.Пожешка бр.82,11030 Београд или на писарниици  ДЗ, III спрат.

Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

Како достављену документацију подносиоца молби на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора бити оверена.

У случају већег броја пријављених кандидата, може бити обављен разговор са кандидатима из ужег избора, ради добијање додатних информација које могу бити битне за доношење одлуке о пријему.

Евентуални позив на разговор биће упућен посредством достављених контакт података.

Изабрани кандидат обавезан је да у року од 5 дана, од дана када је обавештен о избору, достави оригинална документа или оверене копије, ради заснивања радног односа.

Обавештење о избору кандидата на расписани конкурс, биће објављено на сајту Дома здравља,,Др Симо Милошевић”.

 

 

В.Д ДИРЕКТОР

Спец.др мед.Ненад Бјелица