Завод за биоциде и медицинску екологију, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 96/2019 и 58/2020), Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-2682/2022 од 29.03.2022. године и 51 број 112-6076/2022 од 29.07.2022. године, у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова Завода за биоциде и медицинску екологију,

 

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

из Београда, ул. Требевићка бр. 16

расписује

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

 1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У КЛИНИЧКО–БИОХЕМИЈСКОЈ, ХЕМАТОЛОШКОЈ ДИЈАГНОСТИЦИ И ИМУНОЛОШКОЈ ДИЈАГНОСТИЦИ

 

Број извршилаца: 1    

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ:

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису које уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из медицинске биохемије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из медицинске биохемије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника

 

ОПИС ПОСЛА:   

 1. oбавља послове лабораторијске дијагностике за коју је специјализован, о чему сачињава извештај,
 2. верификација резултата испитивања параметара који су обухваћени лабораторијским активностима, односно извештаја о испитивању,
 3. организовање и праћење валидације метода испитивања параметара према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025,
 4. непосредна одговорност за интерну контролу и верификацију перформанси опреме у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025,
 5. израђује стручне анализе, извештаје и мишљења,
 6. друге техничке активности према додељеним одговорностима и овлашћенима надлежног руководиоца,
 7. обавља и друге послове из делокруга рада специјалисте медицинске биохемије.

  

Додатна знања/испити/радно искуство:

-стручни испит

-лиценца

-специјалистички испит

-најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

 1. 2. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У МИКРОБИЛОШКОЈ ДИЈАГНОСТИЦИ / АНАЛИТИЧАР

 

Број извршилаца: 1

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ:

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из области медицинске микробиологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из из области медицинске микробиологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

 

ОПИС ПОСЛА:

 1. учешће у изради, усвајању, имплементацији и одржавању целокупног документационог система менаџмента у складу са захтевима стандарда ISO/IEC 17025,
 2. верификација резултата испитивања свих микробиолошко-молекуларних параметара матрикса животне средине, биоцидних производа, који су обухваћени лабораторијским активностима, односно извештаја о испитивању,
 3. организовање и праћење валидације метода испитивања микробиолошко-молекуларних параметара према захтевима стандарда ISO/IEC 17025,
 4. непосредна одговорност за интерну контролу и верификацију перформанси опреме у складу са захтевима стандарда ISO/IEC 17025,
 5. примена усвојених стандарда ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001,
 6. израђује стручне анализе, извештаје и мишљења,
 7. истраживања у реализацији програмских активности, писање, објављивање и излагање радова на стручним и научним скуповима,
 8. друге техничке активности према додељеним одговорностима и овлашћенима надлежног руководиоца,
 9. обавља и друге послове из делокруга рада специјалисте медицинске микробиологије.

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

-стручни испит

-лиценца

-специјалистички испит

-најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

-познавање рада на уређајима и апаратима у лабораторији.

 

 

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:  

 

Радни однос се заснива на неодређено време.

 

Уз пријаву се подноси биографија, фотокопија личне карте или извод очитане личне карте, и докази о испуњености тражених услова конкурса у неовереним фотокопијама.

 

Пријаве са траженим прилозима се достављају на адресу Завода за биоциде и медицинску екологију, Београд, Требевићка 16, поштом или на писарницу Завода.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа подлежу провери знања.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Податке прикупља и податке обрађује Правна служба Завода за биоциде и медицинску екологију.

 

Кандидат који буде изабран дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

 

директор Завода

Прим. др Драгана Деспо