Здравствени центар Сурдулица

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА

 

Расписује:

О  Г  Л  А  С

 

           За пријем у радни однос на одређено време докторе медицине за период  до годину дана за потребе Здравственог центра Сурдулица   ради замене лекара који одлазе на специјализацију.

  

-Доктор медицине ............... 2 извршиоца.

 

            Услови: Завршен медицински факултет, VII s.s.s., положен стручни испит

 

            Уз пријаву на оглас доставити:

 -оверена фотокопија  дипломе о завршеном медицинском факултету,

            - оверена фотокопија уверењa о положеном стручном испиту за докторе медицине,

            - лиценца,

   - извод из матичне књиге рођених или извод из матичне књиге венчаних за особе које су       мењале презиме,

            - лекарско уверење.

           

            Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у средствима јавног информисања.

Избор између кандидата који испуњавају услове огласа извршиће се на основу члана 9. тачка 3. и 4.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија.

 

            Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће се разматрати.

            Пријаве слати на адресу :

 

            Здравствени центра Сурдулица ,

            ул. Српских владара бр:   111

            17 530 Сурдулица

 

 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА

ДИРЕКТОР

Др Драган Китановић