Специјалнa болницa за плућне болести ''Др Васа Савић'' Зрењанин

На основу члана 24. Закона о раду (''Службени гласник РС'' бр. 24/05,61/05,54/09,32/13, 75/14,113/17 и 95/18), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' бр. 96/19 и 58/20), члана 10. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга, у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број: 112-01-64/2022-02 од 5.5.2022. године (тачка 2. ), и на основу Одлуке в.д. директора Специјалне болнице за плућне болести ''Др Васа Савић'' Зрењанин број 516 од  28.9.2022. године расписује се:

 

               

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

 

Расписује се јавни оглас за пријем запосленог у радни однос на неодређено време са пуним радним временом у Специјалну болницу за плућне болести ''Др Васа Савић'' Зрењанин, за радно место

 

  1. 1. Портир........................................ 1 извршилац

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду (''Сл. гласник РС'' број 24/05,61/05,54/09,32/13,75/14,13/17,113/17 и 95/18), кандидат мора да испуњава и посебне услове:

  • средња школска спрема

 

Опис послова према правилнику о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за плућне болести ''Др Васа Савић'' Зрењанин

 

Заинтересовани кандидати треба да приложе:  

  • молбу
  • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом
  • оверена фотокопија дипломе о завршеној школи
  • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
  • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
  • лекарско уверење о општој здравственој способности
  • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела).

 

Пријавом на оглас  кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Специјална болница за плућне болести ''Др Васа Савић'' Зрењанин.

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Специјалне болнице за плућне болести ''Др Васа Савић'' Зрењанин, ул. Петефијева 4, са назнаком ''ОГЛАС''.

 

 

Оглас важи од 29.9.2022 године до 7.10.2022. године.

 

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.