Дом здравља Апатин

На основу члановак 5., 6. и 7. Колективног уговора за Дом здравља Апатин број: 01-245/2020 од 26.06.2020. године, те одлуком о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број: 01-1079/2022 од 28.09.2022. године, директор Дома здравља Апатин расписује:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време

 

-ДОМАР/МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА – 1 (један) извршилац са пуним радним временом (40 часова) недељно, на одређено време до 3 (три) месеца, односно до 31.12.2022. године, за рад у Служби за опште, правне, економско-финансијске и техничке послове, одељење за техничке послове Дома здравља Апатин. За наведено радно место потребно је средње образовање и положен стручни испит за рад са судовима под притиском (за послове руковања постројењем у котларници).

 

Опис посла: Директно прима задатке од главне сестре Дома здравља и њој одговара за извршење истих. Одржавање зграда Дома здравља и отклањање мањих оштећења. Обављање столарских послова и поправки. Обављање машинбраварских послова и поправки. Обављање мањих електричарских послова и поправки. Предузимање мера за отклањање кварова пријављених од стране радника Дома. У периоду зиме ( 15.10  -  15.04.) ложење котлова за централно грејање. Одржавање котлова у току ложења као и припрема истих (у току лета) за наредну сезону ложења. Обезбеђење и заштита зграде и имовине: свакодневно обилажење зграде Дома здравља и врђење контроле електричних, водоводних и канализационих инсталација и система за централно грејање и електричних апарата. Предузима мере противпожарне заштите по налогу службеника за послове одбране, заштите и безбедности. Стара се о исправности уређаја и инсталација за противпожарну заштиту. Учествује у гашењу мањих пожара, а у случају да је пожар већих размера обавештава Ватрогасну јединицу. Обавезно присуствује при извођењу радова у зградама Дома од стране других извођача. Обезбеђивање редовног изношења и уништавање смећа и пражњење септичких јама. По потреби утовар и истовар огрева и осталог материјала. Требовање материјала и алата потребног за обављање описаних послова и радних задатака. Вођење евиденције о утрошку материјала и достављање истог руководиоцу финансијско-рачуноводствених послова на крају свког месеца.

 

Уз пријаву се подносе следећа документа: оверена фотокопија дипломе о завршеном образовању и оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту. Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

 

Пријаве на оглас се могу поднети лично у секретаријату Дома здравља Апатин, Нушићева бб, Апатин, сваког радног дана од 08 до 13 часова или послати препоручено поштом на адресу: Дом здравља Апатин, Апатин, Нушићева бб са назнаком „За оглас“.  

Оглас се објављује: код: Националне службе за запошљавање-филијала Апатин, на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, огласној табли и интернет станици Дома здраља Апатин.

Оглас остаје отворен 8 дана и важи до 07.10.2022. године.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

д и р е к т о р,                               

Ракетић др Бранислав