Институт за кардиоваскуларне болести Војводине

На основу члана 18. Статута Института за кардиоваскуларне болести Војводине, члана 10. Kолективног уговора Института за кардиоваскуларне болести Војводине и члана 2. Правилника о поступку пријема у радни однос, а у складу са дописoм Министарства здравља РС број 112-01-665/2022-02 од 3.8.2022. године, расписује се

 

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос на
 НЕОДРЕЂЕНО време

 

 

1) Виши радиолошки техничар, на нeодређено време са пуним радним временом - 1 извршилац

Услови:

-    вишa или високa струковна школа (основне студије – 180 бодова)

  • положен стручни испит
  • лиценца

–    најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за кардиоваскуларне болести Војводине.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

  • кратку биографију (са назначеним трајањем волонтерског или радног искуства, уколико га кандидат има), адресу, контакт телефон и електронску адресу
  • фотокопију дипломе о завршеној школи  
  • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • фотокопију лиценце или решењa о издавању лиценце
  • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извода из матичне књиге рођених
  • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме кандидата)
  • фотокопију лекарског уверења да је кандидат здравствено способан
  • изјаву кандидата дату под пуном материјалном и моралном одговорношћу да се против њега не води кривични поступак и да није правноснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело

Пријавом на овај оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се неће користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за кардиоваскуларне болести Војводине.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страницама Министарства здравља Републике Србије и Института за кардиоваскуларне болести Војводине.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за конкурс", а на адресу: Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана бр.4, или лично у писарницу Института.

 

Кандидати који буду изабрани за пријем у радни однос пре закључења уговора о раду биће дужни да доставе: лекарско уверење о општој здравственој способности, доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б и ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела), фотокопију санитарне књижице, уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд) и уверење да није правноснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело (уверење издаје МУП – надлежна полицијска испостава), оверене фотокопије дипломe о завршеној школи и уверења о положеном стручном испиту, као и одјаву са претходног осигурања.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Директор Института за кардиоваскуларне

болести Војводине

Проф. др Александар Реџек