Институт за јавно здравље Војводине

На основу члана 192. Закона о раду (Сл. гласник РС бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), и Сагласности бр.  112-01-557/2022-02 од 26.. јула 2022. године,  чл. 12-17. Колективног уговора Института за јавно здравље Војводине бр. 01-907/7 од 01.03.2022. године  и Одлуке в.д. директора бр.01-1342/1 од 28.09.2022. године  в.д. директора Института за јавно здравље Војводине расписује

 

Ј А В Н И   О Г Л А С

 За пријем  УКУПНО 8 извршилаца и то:

 

              5  извршилаца  на неодређено и пуно радно време и

              3  извршиоца на одређено и пуно радно време, због повећаног обима послa, али не дуже од 24 месеца

 

НА НЕОДРЕЂЕНО И ПУНО РАДНО ВРЕМЕ: 

 • БИОЛОГ / МОЛЕКУЛАРНИ  БИОЛОГ – 2  извршиoца на неодређено време у Одсеку за молекуларну дијагностику у  Центру за вирусологију 

Услови:

 

 Високо образовање:

 • на студијама другог степена (мастер академске студије) биологије по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или
 • на основним студијама биологије у трајању од најмање четири година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
 • најмање једна година радног искуства у наведеном звању

 

Опис посла:

 • учествује у реализацији послова из програмско-планског рада у области биологије, хигијене и хумане екологије;
 • ради на молекуларној дијагностици различитих узрочника

-     рад са потенцијално-инфективним биолошким материјалима;

 • припрема и одржава културе ћелија;
 • ради на изолацији вируса из болесничког материјала;
 • ради задатке у оквиру Инфлуенца центра СЗО на изолацији вируса инфлуенце;
 • учествује у рутинском лабораторијском раду;
 • обавља лабораторијске послове за потребе вирусолошке дијагностике;
 • спроводи принципе добре лабораторијске праксе;
 • обавезан/на је да послове биолога/молекуларног биолога обавља у свим организационим јединицама Центра за вирусологију према распореду радног времена који унапред утврди  Послодавац
 • учествује у раду комисија, радних група и других тела у складу са општим актима Института, по решењу директора
 • обавља и друге сродне послове који су у складу са стручном спремом и за које je стекao одређена знања и звања а по налогу непосредног руководиоца

 

Заинтересовани кандидати  за радно место Биолог/молекуларни биолог  подносе:

 1. пријаву са личном и радном биографијом са адресом становања и контакт телефоном
 2. оверену фотокопију одговарајуће  дипломе/уверења  о стеченом стручном звању
 3. фотокопију очитане личне карте
 4. фотокопија извода из матичне књиге венчаних (уколико је дошло до промене презимена)
 5. доказ о потребном радном искуству
 • БИОЛОГ / МОЛЕКУЛАРНИ БИОЛОГ – 1  извршилац на неодређено време у Одсеку за молекуларну дијагностику у  Центру за вирусологију 

Услови:

 

 Високо образовање:

 • на студијама другог степена (мастер академске студије) биологије по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или
 • на основним студијама биологије у трајању од најмање четири година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
 • завршене докторске студије из области биолошких наука
 • најмање један година радног искуства у наведеном звању

 

Опис посла:

 • учествује у реализацији послова из програмско-планског рада у области биологије, хигијене и хумане екологије;
 • ради на молекуларној дијагностици различитих узрочника

-     рад са потенцијално-инфективним биолошким материјалима;

 • припрема и одржава културе ћелија;
 • ради на изолацији вируса из болесничког материјала;
 • ради задатке у оквиру Инфлуенца центра СЗО на изолацији вируса инфлуенце;
 • учествује у рутинском лабораторијском раду;
 • обавља лабораторијске послове за потребе вирусолошке дијагностике;
 • спроводи принципе добре лабораторијске праксе;
 • бави се научно-истраживачким радом;
 • обавезан/на је да послове биолога/молекуларног биолога обавља у свим организационим јединицама Центра за вирусологију према распореду радног времена који унапред утврди  Послодавац
 • учествује у раду комисија, радних група и других тела у складу са општим актима Института, по решењу директора
 • обавља и друге сродне послове који су у складу са стручном спремом и за које je стекao одређена знања и звања а по налогу непосредног руководиоца

 

Заинтересовани кандидати  за радно место Биолог/молекуларни биолог  подносе:

 1. приjаву са личном и радном биографијом са адресом становања и контакт телефоном
 2. оверену фотокопију одговарајуће дипломе/уверења о стеченом стручном звању
 3. оверену фотокопију дипломе/уверења о завршеним докторским студијама и стеченом научном звању доктора биолошких наука
 4. фотокопију очитане личне карте
 5. фотокопија извода из матичне књиге венчаних (уколико је дошло до промене презимена)
 6. доказ о потребном радном искуству
 • МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР У ЈАВНОМ ЗДРАВЉУ - 1 извршилац на неодређено време, у Одсеку за здравствену статистику у Центру за информатику и биостатистику у здравству 

 

Услови:

 • средње образовање здравствене струке у трајању од четири године за образовни профил медицинска сестра-техничар
 • стручни испит
 • лиценца
 • знање рада на рачунару
 • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

 

Опис посла:

 • припрема материјал за унос података користећи одговарајуће шифарнике и методолошка упутства, брине о обухвату података и обавештава шефа Одељења и систем оператера о достављеном материјалу;
 • обавља послове из области јавног здравља (формалну и логичку контрола здравствено-статистичких података, врши унос података у области здравствене статистике и води евиденције);
 • прати рад и организацију здравствене заштите на свим нивоима и пружа стручно-методолошку помоћ лицима задуженим за послове статистике у здравственим установама која евидентирају податке о раду и утврђеним обољењима, стањима и повредама;
 • користи инсталирану опрему и пратећи софтвер за обраду података
 • у случају потребе обавља ванредне послове уноса и статистичке обраде података;
 • обавезан/на је да послове медицинске сестре-техничара у јавном здрављу  обавља у свим организационим јединицама Центра за информатику и биостатистику у здравству према распореду радног времена који унапред утврди  Послодавац                                                                                  
 • учествује у раду комисија, радних група и других тела у складу са општим актима Института, по решењу директора
 • обавља и друге сродне послове који су у складу са стручном спремом и за које je стекao одређена знања и звања а по налогу непосредног руководиоца.

 

Заинтересовани кандидати за радно место Медицинска сестра-техничар у јавном здрављу  подносе:

 1. пријаву са личном и радном биографијом са адресом и контакт телефоном
 2. оверену фотокопију дипломе/ уверења  о стеченом стручном  звању медицинска сестра-техничар
 3. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 4. оверена фотокопија важеће лиценце издате од стране надлежне коморе
 5. фотокопију очитане личне карте
 6. фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је дошло до промене презимена)
 • ХЕМИЈСКИ ТЕХНИЧАР– 1 извршилац на неодређено време у  Одсеку за хуману екологију, у Центру за хигијену и хуману екологију  

Услови:

 • средње образовање хемијске струке у трајању од четири године
 • знање рада на рачунару

 

Опис посла:

 • обавља послове узорковања свих медијума животне средине за физичко-хемијско и микробиолошко испитивање и сачињава записник о томе;
 • обавља лабораторијске анализе из домена рада лабораторије;
 • уноси и обрађује податке у електронском облику;
 • учествује у санитарном надзору заједно са инспекцијским службама;
 • спроводи принципе добре лабораторијске праксе и добре хигијенске праксе;
 • обавља послове у складу са писменим овлашћењем које му изда непосредни руководилац а који су везани за систем менаџмента сагласно захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025;
 • обавља административне послове из домена рада Одељења;
 • припрема и поставља лабораторијски прибор за рад
 • обавља узорковање материјала (узорци животне средине, храна, предмети опште употребе) за физичко хемијско испитивање;
 • учествује у пословима разврставања узорака при пријему, евидентирања, уноса података из записника о узроковању и уноса података о извршеним лабораторијским испитивањима у базу података;
 • стара се о чувању и транспорту лабораторијских узорака,
 • стара се о исправност лабораторијске опреме;
 • обавезан/на је да послове хемијског техничара обавља у свим организационим јединицама Центра за хигијену и хуману екологију  према распореду радног времена који унапред утврди  Послодавац
 • учествује у раду комисија, радних група и других тела у складу са општим актима Института, по решењу директора
 • обавља и друге сродне послове који су у складу са стручном спремом и за које je стекao одређена знања и звања а по налогу непосредног руководиоца.

Посебни услови:

-рад на терену

-повремена изложеност потенцијално штетним физичким и хемијским материјалим

 

 

Заинтересовани кандидати  за радно место  Хемијски техничар  подносе:

 1. пријаву са личном и радном биографијом са адресом становања и контакт телефоном
 2. оверену фотокопију дипломе/уверења о стеченој средњој стручној спреми хемијске струке у трајању од четири године
 3. фотокопију очитане личне карте

 

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА АЛИ НЕ ДУЖЕ ОД 24 МЕСЕЦА:

 

 • ХЕМИЈСКИ ТЕХНИЧАР– 2 извршиоца на одређено време, због повећаног обима посла али не дуже од 24 месеца, у  Одсеку лабораторијских служби у Центру за хигијену и хуману екологију  

Услови:

 • средње образовање хемијске струке у трајању од четири године
 • знање рада на рачунару

 

Опис посла:

 • обавља лабораторијске анализе поступцима прописаним системом менаџмента  сагласно захтевима стандарда SRPS  ISO/IEC 17025
 • спроводи принципе добре лабораторијске праксе и добре хигијенске праксе;
 • води бригу о повереној лабораторијској опреми;
 • уноси податке у рачунар и обрађује податке;
 • обавља послове у складу са писменим овлашћењем које му изда непосредни руководилац а који су везани за систем менаџмента сагласно захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025;
 • припрема и поставља лабораторијски прибор за рад
 • обавља узорковање материјала (узорци животне средине, храна, предмети опште употребе) за физичко хемијско испитивање;
 • учествује у пословима разврставања узорака при пријему, евидентирања, уноса података из записника о узроковању и уноса података о извршеним лабораторијским испитивањима у базу података .
 • стара се о чувању и транспорту лабораторијских узорака,
 • стара се о исправност лабораторијске опреме;
 • обавезан/на је да послове хемијског техничара обавља у свим организационим јединицама Центра за хигијену и хуману екологију, према распореду радног времена који унапред утврди  Послодавац.
 • учествује у раду комисија, радних група и других тела у складу са општим актима Института, по решењу директора
 • обавља и друге сродне послове који су у складу са стручном спремом и за које je стекao одређена знања и звања а по налогу непосредног руководиоца.

Посебни услови:

 • повремена изложеност потенцијално штетним физичким и хемијским материјалима.

 

Заинтересовани кандидати  за радно место  Хемијски техничар  подносе:

 1. пријаву са личном и радном биографијом са адресом становања и контакт телефоном
 2. оверену фотокопију дипломе/уверења о стеченој средњој стручној спреми хемијске струке у трајању од четири године
 3. фотокопију очитане личне карте
 • ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК НА ПРОМОЦИЈИ ЗДРАВЉА – 1 извршилац, на одређено време, због повећаног обима посла али не дуже од 24 месеца у Одсеку за правилну  исхрану и промоцију здравих стилова живота у Центру за промоцију здравља

Услови:

 • на студијама другог степена психологије (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или
 • на основним студијама психологије у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
 • знање рада на рачунару

 

Опис послова:

-учествује у праћењу, истраживању и анализи здравственог стања и здравствене културе становништва и изради и евалуацији плана и програма здравственог васпитања и програма акција у заједници, краткорочних и дугорочних;

-теренским радом успоставља контакт са здравственим, просветним и другим стручњацима и организацијама које се баве промоцијом здравља

-прати примену и извршавање планова и програма здравственог васпитања води бригу о евиденцијама здравствено васпитног рада и примену стручно-методолошких упутстава и огледних здравствено-васпитних средстава

-учествује у спровођењу програма промоције здравља и програма акција који су посебно усмерени на осетљиве групације (труднице, мала и предшколска деца, школска деца и омладина, лица старија од 65 година живота и особе са инвалидитетом) у заједници, у сарадњи са свим заинтересованим партнерима ( предшколске установе, школе, радне организације, здравствене установе, институције локалне самоуправе организација цивилног друштва и др.)

-организује и учествује у покретању свих видова партнерства у области  васпитања за здравље

-учествује у изради здравствено-васпитних и промотивних материјала

- учествује у здравственом информисању популације

-прати и проучава психолошке детерминанте понашања у вези са здрављем

-разрађује моделе промене понашања као основе здравствено васпитних интервенција

-прати и евалуира примењене интервенције

-учествује у организовању и спровођењу циљаних истраживања користећи квантитативну и квалитативну методологију истраживања

-учествује у изради предлога посебних програма из области јавног здравља

-ради на едукацији едукатора и становништва

-осмишљава и спроводи интервенције са циљем унапређења менталног здравља у заједници

-сачињава извештаје из делокруга свог рада

-обавезан/на је да  послове здравственог сарадника на промоцији здравља обавља у свим организационим јединицама Центра за промоцију здравља, према распореду радног времена који унапред утврди  Послодавац

-учествује у раду комисија, радних група и других тела у складу са општим актима Института, по решењу директора

-обавља и друге сродне послове који су у складу са стручном спремом и за које je стекao  одређена знања и звања а по налогу непосредног руководиоца

 

Заинтересовани кандидати  за радно место  Здравствени сарадник на промоцији здравља  подносе:

 1. пријаву са личном и радном биографијом са адресом становања и контакт телефоном
 2. оверену фотокопију дипломе/уверења о стеченој стручној спреми
 3. фотокопију очитане личне карте
 4. фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је дошло до промене презимена)

 

Јавни оглас ће бити објављен на интернет порталима Института за јавно здравље Војводине, Националне службе за запошљавање и Министарства здравља Републике Србије.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања  јавног огласа на интернет порталу  Националне службе за запошљавање.

 

Пријавом на оглас кандидат даје сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос . Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Сви појмови наведени у мушком роду подразумевају без дискриминације и појмове у женском роду.

 

Кандидати који испуњавају услове јавног огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Пријаву са потребном документацијом у затвореној коверти  доставити поштом на адресу  Футошка 121,  са назнаком  ''пријава за јавни оглас за радно место ( навести назив радног места)'' или предати лично  на писарницу  Института за јавно здравље Војводине (II међуспрат,  канцеларија бр. 53).

Учесницима јавног огласа доставиће се путем поште обавештење о изабраном кандидату заједно са документима која су предали уз пријаву.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.