Дом здравља „Темерин“

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина  и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“,бр. 96/2019), и члана 23. став 1. тачка 4, Статута Дома здравља „Темерин“, Дом здравља „Темерин“ расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

  1. Специјалиста педијатрије, на одређено време, у  Служби за здарвствену заштиту деце, са пуним радним временом - 1 (један) извршилац

Услови за заснивање радног односа из овог огласа су:

завршен медицински факултет, VII - 1 степен стручне спреме,  

положен стручни испит,

положен специјалистички испит из педијатрије

Важећа лиценца


Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013), и посебним прописима везаним за јавне службе:

  • уверење о држављанству РС,
  • доказ да се против кандидата не води кривични поступак односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда).


Уз пријаву заинтересовани кандидати за радно место подносе доказе о испуњености општих и посебних услова у оригиналу или овереним копијама, уз краћу биографију са пропратним писмом.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање, на wеб сајту Министарства здравља, и на wеб сајту Дома здравља „Темерин“.

Пријаве на оглас могу се поднети лично Служби за правне послове, Народног фронта 82, сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова, или послати препоручено поштом на исту адресу са назнаком „За оглас“.