Општа болница Крушевац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, и одлуке в.д. директора бр 8805/22 од 28.09.2022.год., в.д.директор Опште болнице Крушевац, расписује

 

О Г Л А С

За пријем у радни оснос на одређено време

За радно место- послове:

 

 

1.  Доктор медицине за рад у Одсеку за палијативно лечење Служби за продужено лечење и негу Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

1 извршилац на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: Медицински факултет, VII-1 степен,

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

2.  Доктор медицине за рад у Служби за неурологију Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

2 извршиoца на 6 (шест) месеци због повећаног обима посла

Услови: Медицински факултет, VII-1 степен,

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

 1. Медицинска сестра техничар у хемодијализи за рад на Одељењу нефрологије са хемодијализом у Служби за интерну медицину Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

– 1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на боловању

Услови: Средња медицинска школа општег смера, IV степен

-  стручни испит

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. 4. Медицинска сестра/техничар у здравственим установама са образованим организационим јединицама које обављају психијатријску делатност, које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем и задржавање пацијената без пристанка за рад у амбуланти за пријем и збрињавање пацијената са опсервацијом службе за психијатрију у Служби за психијатрију Опште болнице Крушевац

- 1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на боловању

Услови: Средња медицинска школа општег смера IV  степен

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. Гинеколошко-акушерска сестра бабица у породилишту за рад у Одељењу акушерства Службе за гинекологију и акушерство са неонатологијом Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

– 1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене  на боловању

Услови: Средња медицинска школа гинеколошко-акушерског смера, IV степен

-  стручни испит

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

6 . Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима за рад у Првом одељењу- хируршка инфекција и колоректална хирургија у Служби за хирургију Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

2 извршиоца на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: Средња медицинска школа општег смера IV  степен

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове за рад у Одељењу за правне кадровске и опште послове у Служби за правне и економско финансијске послове при Заједничким немедицинским пословима Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

 1 извршилац на 5 (пет) месеци због повећаног обима посла

Услови: Високо образовање: - на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; - на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

- знање рада на рачунару.

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

Заинтересовани кандидати подносе :

 

За радно место од. бр.1 до бр 6. :

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа

За радно место бр.7

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном
 • оверену фотокопију дипломе
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована)
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Опште болнице Крушевац и  Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише ИСКЉУЧИВО ПОШТОМ а на адресу :

 

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КРУШЕВАЦ

Прим. мр сци. мед. Весна Стевић Гајић

специјалиста опште меди