Апотекарскa установa Пожаревац

На основу члана 7. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.гласник РС број 96/2019 и 58/2020-Анекс I), а у складу са чланом 23. Статута Апотекарске установе Пожаревац (Сл.гласник Града Пожаревца бр.2/2021), директор Апотекарске установе Пожаревац доноси одлуку да се распише:

 

О Г Л А С

За пријем у радни однос на одређено време, због повећаног обима посла са пуним радним временом једног магистра фармације за рад у Седишту апотекарске установе “Васа Пелагић” у Пожаревцу

 

 

Место рада: Седиште апотекарске установе “Васа Пелагић” у Пожаревцу, ул.Моше Пијаде бр.4

 

Број извршилаца: 1 (један)

 

  1. Поред општих услова прописаних Законом кандидат мора да испуњава и следеће услове:
  • Високо образовање стечено на:

- интегрисаним академским студијама,по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

  • Положен стручни испит за самостално обављање послова дипломираног фармацеута.

 

  1. Документација коју кандидат треба да приложи уз пријаву је:
  • Пријава на конкурс која обавезно садржи податке о радном месту на које кандидат конкурише и податке о кандидату (име и презиме, адресу пребивалишта односно боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електронске поште ако је кандидат поседује).
  • Кратку биографију
  • Фотокопију дипломе или уверења о завршеној школи (оверену фотокопију)
  • Потврду о положеном стручном испиту (оверену фотокопију)
  • Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија)
  • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме)

 

            Кандидат се прима у радни однос са пуним радним временом на одређено време због повећаног обима посла у Апотекарску установу Пожаревац.

            Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање “Послови”.

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати,

            Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација.

            Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Апотекарске установе Пожаревац у просторијама рачуноводства у улици Моше Пијаде 4, Пожаревац, као и на сајту Апотекарске установе Пожаревац: www.apotekapozarevac.co.rs   

            Изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

            Особа за контакт Иван Лазаревић тел: 012/523-127

            Пријаву са потребном документацијом доставити на адресу: Моше Пијаде 4, 12000 Пожаревац.

 

 

Апотекарска установа Пожаревац

Директор

Татјана Чинч,мастер правник