Институт за неонатологију, Београд

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019) и одлуке вд директора Института за неонатологију, Београд, Краља Милутина 50,  број 3547/1 од 29.09.2022. године, расписује се

 

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА, ДО ДОБИЈАЊА САГЛАСНОСТИ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА ЗА ПОПУНУ РАДНОГ МЕСТА НА НЕОРЕЂЕНО ВРЕМЕ, А НАЈДУЖЕ

ДО 6 МЕСЕЦИ

 

Један извршилац на послове возач санитетског возила

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/2018) кандидати треба да испуњавју и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију.

 

            Услови за заснивање радног односа:

          - средње образовање,   КВ возач,  IV или III степен;

            - возачка дозвола Б категорије

 

            Опис послова:

 • врши хитан санитетски превоз пацијената;
 • врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан;
 • води евиденцију путних налога, евиденцију о набавци и утрошку горива, мазива, ауто делова, ауто гума и другог потрошног материјала за потребе возила по распореду који одреди шеф Одсека.
 • врши послове осигурања и регистрације возила и пријављивање штета на возилима по распореду који одреди шеф Одсека.
 • стара се о текућем одржавању исправности возила и инсталација у возилу којим управља.
 • помаже помоћном раднику приликом утовара и истовара робе коју превози, а по потреби и сам врши послове утовара и истовара робе коју превози, а које су мањих количина, димензија и појединачне тежине.
 • отклања мање кварове на возилу и инсталацијама у возилу, за које није потребна стручност аутомеханичара.
 • одржава хигијену возила.
 • помаже транспортној сестри у уношењу, изношењу и преношењу транспортног инкубатора.
 • обавља и друге послове превоза по налогу шефа Одсека, а у оквиру свог степена стручне спреме и стручних способности.
 • у извршавању својих послова и задатака непосредно сарађује са главном сестром Одељења пријема и специјализованог транспорта Института.

„заједно са медицинском сестром/техничарем уноси и износи транспортни систем (инкубатор, респиратор, боце са кисеоником и друго), са или без пацијента у возило и из возила, као и да заједно са медицинском сестром/техничарем транспортује транспортни систем, са или без пацијента, од возила до места пријема/отпуста и од места места пријема/отпуста до возила”.

 

 

 

          Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:

 

 • фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању
 • фотокопију возачке дозволе Б категорије
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију уверења о држављанству
 • фотокопију извода из Матичне књиге рођених
 • кратку биографију (молба- ЦВ)

 

Пробни рад у трајању од три месеца.

 

 Кандидати који буду примљени у радни однос дужни су да доставе оверене копије горе наведене документације.

 

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објављивања на порталу Националне службе за запошљавање.

 

            Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института за неонатологију, Београд, Ул. краља Милутина бр. 50, у затвореној коверти са назнаком за које радно место се подноси пријава за оглас.

 

            Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

НАПОМЕНА: Обавештење о избору кандидата биће објављено на сајту Института за неонатологију www. неонатологија.рс.

 

 

ВД  ДИРЕКТОРА  ИНСТИТУТА

Прим. др Радмила Милеуснић Миленовић