Апотекарска установа Нови Сад

На основу члана 7. - 9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ број 96 /2019 и 58/2020 - Анекс 1), и Одлуке директора Апотекарске установе Нови Сад број: 182 од 03.10.2022. године, расписује се:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

  1. Оглашава се пријем у радни однос на одређено време на период од 12 месеци, са пуним радним временом, за следеће радно место:

      - дипломирани економиста за  финансијско-рачуноводсвене послове - приправник 1 (један) извршилац,

Услови: завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно        специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање  почев од 10. септембра 2005. године;– на основним студијама у трајању од најмање  четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са стеченим звањем дипломирани економиста.

 

Опис послова: према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Апотекарској установи Нови Сад број: 181 од 11.06.2021. год., и Измене и допуне Правилника број: 364 од 17.12.2021. године.

Заинтересовани кандидати подносе:

  • Пријаву на оглас - Образац пријава на оглас преузима се на веб сајту apotekanovisad.rs
  • Фотокопија личне карте
  • Фотокопија дипломе
  • Извод из матичне књиге венчаних (уколико је кандидат променио презиме после дипломирања)

           Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

             Оглас се објављује на web страници Министарства здравља Републике Србије, Националне службе за запошљавање и Апотекарске установе Нови Сад ( www. apotekanovisad.rs ) Рок за подношење пријава на оглас је осам (8) дана од дана објаве у публикацији „Послови“.

             Комисија формирана одлуком директора ће након увида у пријаве и обављеног разговора – интервјуа са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, рангирати исте. Кандидати који не дођу на интервју неће бити рангирани.

            Коначну одлуку о избору кандидата доноси  Директор Апотекарске установе Нови Сад.

            Одлука о избору кандидата донеће се у року од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава. Свим кандидатима биће достављена одлука о избору кандидата, на адресу коју буду навели у пријави. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

            Пријава на  оглас се предаје на адреси:  Апотекарска установа Нови Сад, 21000 Нови Сад,  улица Браће Јовандић број  13.