Дом здравља Бор

На основу члана 24-27., и члана  192. важећег Закона о раду РС, члана 7-9 важећег Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, важећег Кадровског плана Дома здравља Бор, важећег Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља Бори члана 23. Статута Дома здравља Бор директор

 

Расписује јавни оглас за пријем у радни однос за:

2 медицинске сестре/техничара на одређено времеза рад у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са здравственим амбулантама,са пуним радним временом а који би се финансирали из средстава Града Бора.

 

 

 • Условизазаснивањерадногодносазамедицинскусестру-техничарасу:
 • медицинскашкола – општисмер IV-VI
 • положенстручнииспит
 • уколико кандидат има завршену вишу или високу стручну спрему (VI) за медицинску сестру/техничара и положен стручни испит за исто,комисија ће такву пријаву узети за релевантну да кандидат поседује адекватну стручну спрему да ради са наведеним, с тим што овим обавештавамо кандидате да ће исплата зараде бити обрачуната са коефицијентом за IV-степен стручне спреме као и бодовање за исто.

Заинтресованикандидатиподносе:

 • пријавусакраткомбиографијом, адресом, контакттелефоном и е- mail адресом
 • оверену фотокопијусведочанства (све 4 године)
 • оверену фотокопију дипломеза IV-степен стручне спреме,
 • оверену фоткопоју уверења о завршеној школи за IV-степен стручне спреме,
 • оверену фотокопијууверења о положеномстручномиспиту (са средњом, вишом или високом школом)
 • Фотокопијуизводаизматичнекњигевенчаних (уколикосудипломеилиуверењаиздатинадевојачкопрезиме)
 • оверену фотокопијулиценцеилирешења о упису у именикКоморесестара и техничараСрбије,
 • Неоверенуфотокопијуличнекарте,
 • Уколико имају радно искуство у струци ( здравство-потребно доставити оверене потврде из здравствених установа из плана мрежа здавствених установа Србије о радном стажу )

Кандидаткојибудеизабранзапријем у радниодноснаодређено времепресклапањаУговора о радуморадоставити:

 доказ о општојздравственојспособности; 

Пријавомнаогласкандидатдајесвојусагласностзаобрадуподатака о личности у сврхуизборазапријем у радниоднос.

Подацисенемогукористити у другесврхе.

Подацимарукује и податкеобрађујеДомздрављаБор.

Сакандидатимакојииспуњавајуусловезапријем у радниоднос, комисијаможеобавитиразговорили ако је потребноутврдитидругиначиноцењивањакандидата (тестирање, проверапрактичнихзнања, способности и вештина) наосновукојихћесекандидатирангирати а поред просечне оценеса м.испита, радног искуства у струци (здравство) и просечне оценетоком школовања.

Радсеу Служби за здравствену заштиту одраслог становништва обавља у сменама а у складу са описом послова из важећег Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља Бор.

Уколико кандидат који буде био изабран одбије да закључи уговор о раду, послодавац ће примити кандидата са ранг листе који испуњава горе наведене услове из огласа  или расписати нови оглас.

Објава ранг листе кандидата након завршеног бодовања биће објављена на огласној табли Дома здравља Бор за коју су кандидати у обавези да прате, послодавац није у обавези да писаним путем обавести кандидате о исходу конкурса већ ће исто вршити телефонским путем и објавом обавештења на огласној табли.

Дом здравља Бор  задржава право да изабраног кандидата и не прими у радни однос уколико се десе непредвиђене околности које се нису могле предвидети на почетку оглашавања.

Подношењем пријаве на конкурс, сматраће се да је кандидат сагласан са свим условима из конкурса.

Лица која не учествују и не поднесу пријаву на конкурс, немају права да захтевају додатна обавешетња о исходу поступка и другим елементима из огласа.

Рок  заподношењепријавејеосам (8) данаодданаобјављивањаогласанасајтуНационалнеслужбезазапошљавање РС.

  Достављање горе наведене документације је до 14.30 сати са истеком последњег дана огласа.

Пријавесепредају  узатворенојковерти ( наковертиобавезноназначити " Конкурс за запошљење " саИменом и презименомкандидатакао и контакттелефоном ) Пријавекојебудупристигле путем мејла неће се узети у разматрање.

У разматрање ће се узети документација која је пристигла до 14.30 сати у Управу Дома здравља Бор –писарница а са истеком последњег дана огласа

Пријаве слати на адресу: Дом здравља Бор, ул.Николе Кoперника 2-4, 19210 Бор, са назнаком „ Конкурс за запошљење за медицинску сестру техничара“ или предати лично на писарници Дома здравља Бор сваког радног дана од 07.30 часова до 14.30.часова.

Неблаговременепријаве,као и пријавесанепотпуномилинеодговарајућомдокументацијом,нећебитиразматране.
По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима

Дом здравља Бор задржава право да оглас укине или измени уколико дође до непредвиђених околности на које није могао да утиче на почетку оглашавања.