Дом здравља Бор

На основу члана 24-27., и члана  192.важећег Закона о раду  РС , члана 7-9 важећег Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, важећег Кадровског плана Дома здравља Бор, важећег Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља Бор, Одлуке о расписивању огласа бр.4831 од 06.10.2022.године и члана 23. Статута Дома здравља Бор директор

 

Расписује  јавни оглас за пријем у радни однос за:

6 доктора медицинена одређено време са пуним радним временом за рад у Служби хитне медицинске помоћи а који би се финансирали из средстава Града Бора.

 

 • Условизазаснивањерадногодносаза доктора медицинесу:
 • VII-1 степенстручнеспреме -медицинскифакултет,
 • Положенстручнииспитзазвањедокторамедицине,
 • Упис у лекарскукоморуСрбијеилилиценца.
  Каодоказ о испуњеностиусловакандидатузмолбузапријем у радниодностребададостави:
 • Својеручнопотписанумолбузапријем и биографију, саадресом, контакттелефоном, и- мејладресом,
 • Оверенуфотокопијудипломе о завршеноммедицинскомфакултету,
 • Оверенуфотокопијууверења (потврде) о положеномстручномиспитузадокторамедицине,
 • Неоверенуфотокопијуличнекарте,
 • Неоверена фотокопија индекса,
 • Фотокопијуизводаизматичнекњигевенчаних (уколикосудипломеилиуверењаиздатинадевојачкопрезиме)
 • Решење о упису у лекарскукомору  Србије илилиценцу.
 • Уколико имају радно искуство у струци ( здравство-потребно доставити оверене потврде из здравствених установа из плана мрежа здравствених установа Србије о обавељеном радном стажу )

Кандидаткојибудеизабранзапријем у радниодноснаодређеновремепресклапањаУговора о радуморадоставити:

-   доказ о општојздравственојспособности; 

Пријавомнаогласкандидатдајесвојусагласностзаобрадуподатака о личности у сврхуизборазапријем у радниоднос.

Подацисенемогукористити у другесврхе.

Подацимарукује и податкеобрађујеДомздрављаБор.

Сакандидатимакојииспуњавајуусловезапријем у радниоднос, комисијаможеобавитиразговорили ако је потребноутврдитидругиначиноцењивањакандидата (тестирање, проверапрактичнихзнања, способности и вештина) наосновукојихћесекандидатирангирати, поред радног искуства/стажа у струци, дужине студирања и просечне оцене студирања.

Раду Служби хитне медицинске помоћи обавља се у сменама и ноћни рад а у складу са описом послова из важећег Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља Бор.

Уколико кандидат који буде био изабран одбије да закључи уговор о раду, послодавац ће примити кандидата са ранг листе који испуњава горе наведене услове из огласа или објавити нови оглас.

Објава ранг листе кандидата након завршеног бодовања биће објављена на огласној табли Дома здравља Бор за коју су кандидати у обавези да прате. Послодавац није у обавези да писаним путем обавести кандидате о исходу конкурса већ ће исто вршити телефонским путем и објавом обавештења на огласној табли.

Подношењем пријаве на конкурс, сматраће се да је кандидат сагласан са свим условима из конкурса.

Лица која не учествују и не поднесу пријаву на конкурс, немају права да захтевају додатна обавешетња о исходу поступка и другим елементима из огласа.

Рок  заподношењепријавејеосам (8) данаодданаобјављивањаогласанасајтуНационалнеслужбезазапошљавање РС.

  Достављање горе наведене документације је до 14.30 сати са истеком последњег дана огласа.

Пријавесепредају  узатворенојковерти ( наковертиобавезноназначити " Конкурс за запошљење " саименом и презименомкандидатакао и контакттелефоном ) Пријавекојебудупристигле путем мејла неће се узети у разматрање.

У разматрање ће се узети документација која је пристигла до 14.30 сати у Управу Дома здравља Бор –писарница а са истеком последњег дана огласа

Пријаве слати на адресу: Дом здравља Бор, ул.Николе Кoперника 2-4, 19210 Бор, са назнаком „ Конкурс за запошљење за доктора медицине“ или предати лично на писарници Дома здравља Бор сваког радног дана од 07.30 часова до 14.30.часова.

Неблаговременепријаве,као и пријавесанепотпуномилинеодговарајућомдокументацијом,нећебитиразматране.
По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

Дом здравља Бор задржава право да оглас укине или измени уколико дође до непредвиђених околности на које није могао да утиче на почетку оглашавања.