Завод за трансфузију крви Ниш

На основу члана 31. Закона о раду ( ,,Сл. гласника РС бр.24/2005. 54/2009, 32/2013 , 75/2014, 13/2017), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, члана 23. Статута Завода за трансфузију крви Ниш и сагласноси Министарства здравља за пријем у радни однос на неодређено време број112-01-737/2022-02 од 05.09.2022 године,Завод за трансфузију крви Ниш расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

И  ПРОБНИМ РАДОМ  У ТРАЈАЊУ ОД ТРИ (3) МЕСЕЦА

 

Расписује се јавни оглас за пријем у радни однос на  неодређено време  са пуним радним временом од 40 ( четрдесет ) часова недељно и  пробним радом трајању од 3  ( три ) месеци и то за  :

 

Једног   ( 1 ) Доктор медицине

Услови за заснивање радног односа:

  • Високо образовање:медицински факултет
  • Стручни испит;
  • Лиценца
  • Најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању
  • Кратка биографија

Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

- копију дипломе о завршеној школи

- копију уверења о положеном  стручном испиту

-копију лиценце

-кратку биографију

-потврду/уверење о радном стажу издато од стране послодавца или од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање  ( ПИО ).

 

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави:

- Оверене копије доказа о испуњености  услова из огласа,

-Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за које се заснива радни однос

-Доказ да се против кандидата не води кривични поступак да оптужница није ступила на снагу и да није покренута истрага ( уверење надлежног суда )

-Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи ( уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице )

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведена документа у року наведеном у Одлуци о изборуи кандидата, са њим се неће засновати радни однос.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагалсност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Подацима рукује и податке обрађује Завод за трансфузију крви Ниш

 

 

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС.

Непотпуне и неблаговреме пријаве неће бити разматране.

Пријаве се подносе лично или путем поште  на адресу: Завод за трансфузију крви Ниш Булевар др Зорана Ђинђића бр.48 Н И Ш  са назнаком ,, за оглас за пријем мед/техничар  на неодређено  време – не отврати“,сваког радног дана од 08 – 14 часова.

Документација се не враћа и обавештење о избору кандидата може се наћи на сајту Завода за трансфузију крви Ниш.  

 

 

Завод за трансфузију крви Ниш                                       

Директор                                                               

Прим. др сци.мед . Зоран Станојковић    

 

                   

 

На основу члана 31. Закона о раду ( ,,Сл. гласника РС бр.24/2005. 54/2009, 32/2013 , 75/2014, 13/2017), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, члана 23. Статута Завода за трансфузију крви Ниш и сагласноси Министарства здравља за пријем у радни однос на неодређено време број112-01-737/2022-02 од 05.09.2022 године,Завод за трансфузију крви Ниш расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

И  ПРОБНИМ РАДОМ  У ТРАЈАЊУ ОД ТРИ (3) МЕСЕЦА

 

Расписује се јавни оглас за пријем у радни однос на  неодређено време  са пуним радним временом од 40 ( четрдесет ) часова  недељно и  пробним радом трајању од 3  ( три ) месеци и то за  :

 

Једног  ( 1 ) Администратор базе података

Услови за заснивање радног односа:

  • Високо образовање или више образовање
  • Кратка биографија

Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

- копију дипломе о завршеној школи

-кратку биографију

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави:

- Оверене копије доказа о испуњености  услова из огласа,

-Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за које се заснива радни однос

-Доказ да се против кандидата не води кривични поступак да оптужница није ступила на снагу и да није покренута истрага ( уверење надлежног суда )

-Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи ( уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице )

 

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведена документа у року наведеном у Одлуци о изборуи кандидата, са њим се неће засновати радни однос.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагалсност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Подацима рукује и податке обрађује Завод за трансфузију крви Ниш

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС.

Непотпуне и неблаговреме пријаве неће бити разматране.

Пријаве се подносе лично или путем поште  на адресу: Завод за трансфузију крви Ниш Булевар др Зорана Ђинђића бр.48 Н И Ш  са назнаком ,, за оглас за пријем мед/техничар  на неодређено  време – не отврати“,сваког радног дана од 08 – 14 часова.

Документација се не враћа и обавештење о избору кандидата може се наћи на сајту Завода за трансфузију крви Ниш.  

 

 

Завод за трансфузију крви Ниш                                       

Директор                                                               

Прим. др сци.мед . Зоран Станојковић