Институт за реуматологују, Београд

Здравствени центар „Аранђеловац“

 

Институт за реуматологују, Београд, Ресавска 69, Тел: 011/3600-812

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА

 

Оглас објављен на интернет страници Националне службе за запошљавање дана 16.06.2022. године,  ПОНИШТАВА  се у делу:

 

За радно место: „медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, на одређено време због повећаног обима посла, у трaјању од 6 месеци, са пуним радним временом (један извршилац)“.

 

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

 

Оглас објављен на интернет страници Националне службе за запошљавање дана 08.09.2022. године,  ПОНИШТАВА  се у целости.

 

 

в. д. Д И Р Е К Т О Р А

Проф. др Горан Радуновић