Дом здравља „Вељко Влаховић “ Врбас

На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр.24/2005; 61/2005; 54/2009; 32/2013; 75/2014 и 13/2017 - одлука УС; 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),  члана 27.к. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“  бр. 54/2009; 73/2010; 101/2010; 101/2011; 93/2012; 62/2013; 63/2013 – испр;  108/2013; 142/2014;  68/2015 - др. закон; 103/2015; 99/2016; 113/2017; 95/2018; 31/2019; 72/2019; 149/2020 и 118/2021),  члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 96/2019 и 58/2020 - анекс),  члана 23. Статута Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас за 2022. годину, број 112-01-64/2022-02 од 29.03.2022. године, вршилац дужности директорa Дома здравља „Вељко Влаховић“, дана 06.10.2022. године расписује:

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

1.

 

Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним временом на  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  због повећаног обима посла, ради пружања неопходне здравствене заштите у време заразне болести COVID-19,  најкасније до 31.12.2022. године за следеће радно место:

 

   

а) МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ СТАНОВНИКА- 1 (један)  извршилац

 

 

ОПИС ПОСЛА:

Врши стручну помоћ при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљена редовним школовањем. Даје прописану терапију,врши превијање уз надзор доктора медицине. Врши одређевиње глукозе у капиларној крви,пласирање уринарног катетера покретним пацијентима по налогу лекара, ради ЕКГ по налогу лекара. Припрема инструменте и материјал за стерилизацију и врши контролу стерилизације. Обавља потребне административне послове. Води потребну евиденцију. Ради све послове из делокруга свог рада. За свој рад непосредно одговара начелнику

 

 

2.

  

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. овог члана су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005; 61/2005; 54/2009; 2/2013; 75/2014 и 13/2017 - одлука УС; 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење ) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, број 586 од 26.03.2018. године са изменама и допунама.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1.а  су :

 

УСЛОВИ:

 

а) Стручна спрема / образовање: средње образовање - завршена средња медицинска школа - општег смера - IV степен стручне спреме;

б) Додатна знања / испити / радно искуство:

- стручни испит;

- лиценца за рад;

- најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара.

 

 

3.

 

Као доказ о испуњености услова кандидат уз молбу за пријем у радни однос за послове из тачке 1.а треба да достави:

 

-   пријаву на оглас;

-   оверену фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи – општег смера;

-   oверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за медицинску сестру / техничара;

-   оверену фотокопију лиценце;

-   кратку биографију.

 

4.

 

Приликом заснивања радног односа за послове из тачке 1.а изабран кандидат дужан је да достави:

                                                       

      -   лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за који се заснива радни  однос;

  • уверење да се против њега не води истрага или кривични поступак (уверење издаје суд);

                                

5.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове  Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас.

 

6.

 

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Врбас, web страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs), као и на web страници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас ( www.dzvs.rs ).

Рок за подношење пријаве је  8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља.

 

7.

 

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

               Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас (www.dzvs.rs).

                                                                  

8.

 

Пријаве се подносе лично на писарници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, Палих бораца 20, радним даном од 7.00-15.00 сати  или путем поште на адресу: Дом здравља „Вељко Влаховић “ Врбас, Палих бораца 20, 21460 Врбас са назнаком „ Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове медицинске сесте/техничара у Служби за здравствену заштиту одраслих становника.“.

                                                 

Непотпуне, неблаговремене пријаве  као и пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити разматране.

 

 

В.Д ДИРЕКТОРА

др Горан Ђуровић

специјалиста пластичне, реконструктивне

и естетске  хирургије