Дом здравља „Вељко Влаховић “ Врбас

На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр.24/2005; 61/2005; 54/2009; 32/2013; 75/2014 и 13/2017 - одлука УС; 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),  члана 27.к. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“  бр. 54/2009; 73/2010; 101/2010; 101/2011; 93/2012; 62/2013; 63/2013 – испр;  108/2013; 142/2014;  68/2015 - др. закон; 103/2015; 99/2016; 113/2017; 95/2018; 31/2019; 72/2019; 149/2020 и 118/2021),  члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 96/2019 и 58/2020 - анекс),  члана 23. Статута Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас за 2022. годину, број 112-01-64/2022-02 од 29.03.2022. године, вршилац дужности директорa Дома здравља „Вељко Влаховић“, дана 05.10.2022. године расписује:

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

1.

 

  1. a) Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним временом на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ( до три месеца, а најкасније до 31.12.2022. године)

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ИЗАБРАНИ ЛЕКАР ЗА ЖЕНЕ  у Одељењу за здравствену заштиту жена - 1 (један)  извршилац

 

ОПИС ПОСЛА:

-Пружа лекарску помоћ у лечењу болесника;

-Ради све послове у оквиру своје специјалности;

-Врши едукацију здравствених радника и врши надзор над њиховим радом;

-Води потребну докуменатацију;

-Ради и друге послове из делокруга свога рада;

-За свој рад непосредно је одговоран шефу одељења и директору Дома здравља.

 

2.

  

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1.а овог члана су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005; 61/2005; 54/2009; 2/2013; 75/2014 и 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, број 586 од 26.03.2018. године и пратећим изменама и допунама.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1.а  су :

 

а) Стручна спрема / образовање - високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

б) Додатна знања / испити / радно искуство:

- стручни испит;

- лиценца;

- специјалистички испит из гинекологије и акушерства;

- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

3.

 

Као доказ о испуњености услова кандидат уз молбу за пријем у радни однос за послове из тачке 1.а  треба да достави:

 

-  пријаву на оглас;

-  оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету;

- оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за доктора медицине;

- oверена фотокопија уверења (потврде) о положеном специјалистичком испиту из гинекологије и акушерства;

-  кратку биографију.

4.

 

 Приликом заснивања радног односа за послове из тачке 1.а изабрани кандидат  дужан је да достави:

 

- лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за који се заснива радни  однос;

-  уверење да се против њега не води истрага или кривични поступак (уверење издаје суд);

-  решење о упису у именик Лекарске коморе Србије.

 

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њима се неће засновати радни однос.

                                                                                                                         

5.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове  Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас.

 

6.

 

Оглас објавити на web страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs), као и на web страници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас  (www.dzvs.rs ) и на сајту Националне службе за запошљавање.

Рок за подношење пријаве је  8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља.

 

7.

 

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас (www.dzvs.rs ).

                                             

     

8.

 

Пријаве се подносе лично на писарници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, Палих бораца 20, радним даном од 7.00-15.00 сати  или путем поште на адресу: Дом здравља „Вељко Влаховић “ Врбас, Палих бораца 20, 21460 Врбас са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове доктора медицине специјалиста - изабрани лекар за жене“.

                                           

Непотпуне, неблаговремене пријаве  као и пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити разматране.

 

 

В.Д ДИРЕКТОРА

др Горан Ђуровић

специјалиста пластичне, реконструктивне

и естетске  хирургије