Дом здравља Савски венац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник“ РС бр. 96/19), тачке 3. Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља Савски венац за  2022.годину број 112-01-64/2022-02 од 14.03.2022.године, Сагласности Министарства здравља број 112-01-665/2022-02 од 05.08.2022.године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 51 број 112-6076/2022 од 29.07.2022.године,  и Одлуке директора дел. бр. 4658 од 23.09.2022. године

 

Расписује се

О Г Л А С

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом:

ЗУБНИ  ТЕХНИЧАР ЗА РАД НА РАДНОМ МЕСТУ

ЗУБНИ ТЕХНИЧАР - 1 извршилац

Услови:

Радно место:                                                         Зубни техничар

Захтевана врста образовања

  • Средње образовање

 

Захтевана додатна знања/испити

  • Стручни испит,
  • лиценца

Захтевано радно искуство

Најмање шест месеци радног искуства у звању зубни техничар

 

Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

- фотокопију дипломе о завршеној школи

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту

- доказ о радном искуству

- фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у комору

- фотокопију личне карте

- фотокопију уверења о држављанству

- фотокопију извода из Матичне књиге рођених

- пријаву на оглас са кратком биографијом  са наведеном адресом и контакт телефоном

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министрства здравља РС

Пријаве се подносе на адресу:

Дом здравља Савски венац, Београд, ул. Пастерова бр. 1, са назнаком „за оглас“ .

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове.

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.