Дом здравља Савски венац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник“ РС бр. 96/19), тачке 3. Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља Савски венац за  2022.годину број 112-01-64/2022-02 од 14.03.2022.године и Одлуке директора дел. бр. 5305 од 18.10.2022. године

 

Расписује се

О Г Л А С

За пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла са пуним радним временом, а најдуже до 31.12.2022.године:

ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ ЗА РАД НА РАДНОМ МЕСТУ

ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ - 1 извршилац

Услови:

Радно место: Доктор стоматологије

Захтевана врста образовања

Високо образовање стечено на:

-          интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

  • основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Захтевана додатна знања/испити

  • Стручни испит,
  • лиценца

Захтевано радно искуство

Најмање шест месеци радног искуства у звању доктор стоматологије

 

Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

- фотокопију дипломе о завршеном Стоматолошком факултету

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту

- доказ о радном искуству

- фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у комору

- фотокопију личне карте

- фотокопију уверења о држављанству

- фотокопију извода из Матичне књиге рођених

- пријаву на оглас са кратком биографијом  са наведеном адресом и контакт телефоном

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министрства здравља РС

 

Пријаве се подносе на адресу:

Дом здравља Савски венац, Београд, ул. Пастерова бр. 1, са назнаком „за оглас“ .

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове.

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.