Дом здравља Жабари

На основу  члана 7 Посебног колективног уговора за Здравствене установе чији је оснивач Република Србија (" Сл.Гласник РС бр36/2010) и члана 23 Статута Дома здравља Жабари, директор Дома здравља Жабари расписује

 

 ЈАВНИ ОГЛАС

 

  1. Четири лекара опште медицине за пријем у радни однос у ДЗ Жабари на одређено време , до повратка лекара са специјализације са пуним радним временом, а најдуже до 2 године.

 

Опис послова: Самостално пружа медицинску помоћ из домена опште медицине лицима која се јаве на преглед. Даје мишљење у вези здравственог стања пацијената,Учествује у предузимању мера превентивне делатности..Одговара за благовремен пријем и преглед пацијената.Ради на збрињавању хитних стања.Спроводи кућно лечење и упућује пацијенте на стационарно лечењеОбавља саветодавни рад.Ради на здравственом васпитању и подизању здравствене културе пацијенатаСтара се за уредно вођење медицинске документације.Води рачуна о потрошњи одн. прописаној терапији.Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Поред општих услова предвиђених законом завршен медицински факултет (VII степен стручне спреме) и положен стручни испит.

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити:

-кратку биографију са адресом и контакт телефоном,:

-оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету.

-оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

- извод из МК рођених (не старије од шест месеци) или оверена фотокопија

Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце

Рок за подношење пријава је 8(осам) дана од дана објављивања у гласилу Националне службе за запошљавање у листу "Послови".

            Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

            Кандидати који уђу у ужи избор биће дужни да доставе лекарско уверење, уверење о држављанству и уверење надлежног суда да се против њих не води кривични поступак.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Дом здравља Жабари, Улица кнеза Милоша бб 12374 Жабари.