ДОМ ЗДРАВЉА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

На основу члана 7. и 8. ПКУ за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр.96/2019 ), потребе  Дома здравља Велико Градиште за попуњавање слободних односно упражњених радних места у складу са важећим Кадровским планом за Дом здравља Велико Градиште и Одлуке директора Дома здравља Велико Градиште број:885 од 11.10.2022. године,  Дом здравља Велико Градиште расписује

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

            Докторе медицине специјалиста- изабрани лекара за децу, са пуним радним временом за пријем у радни однос на неодређено време у Одсеку за здравствену заштиту жена Дома здравља

            - 1 извршилац

            За рад на пословима доктора медицине специјалиста изабрани лекар  за децу

ОПИС ПОСЛОВА И УСЛОВИ ЗА РАД:  утврђени  Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Велико Градиште

ОПШТИ/ ТИПИЧАН ОПИС ПОСЛА:

- Обавља специјалистичке прегледе и то: узимање анамнезе, постављање дијагнозе, прописивање терапије, давање савета у погледу лечења, по потреби упућује децу на друге специјалистичке прегледе,

- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

- организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;

- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

- Даје мишљење о здравственом стању детета ради одласка у школску установу или колективни боравак,

- Врши пријављивање заразних болести, издаје налоге за давање инекција и патронажне посете,

- Врши лекарске специјалистичке прегледе у Саветовалишту за одојчад: упознавање са општим стањем и развојем детета и општи клинички преглед, контролу примљених вакцина, испитивање оштрине чула вида и слуха, давање савета родитељима,

- Обавља здравствено васпитни рад са појединцима и групама,

- Води дневну евиденцију извршених прегледа и услуга и исте уноси у рачунар за израду електронске фактуре,

- Обавља и друге послове које му у задатак стави начелник службе и директор Дома здравља        

 

            Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду, кандидат је дужан да испуњава и следеће услове:

            - завршен Медицински факултет

            - положен специјалистички испит из педијатрије

            - одобрење за самосталан рад  (лиценца или решење о упису у именик Лекарске коморе)

            Уз пријаву – молбу (обавезно навести број и датум огласа) кандидати прилажу неоверене копије следеће документације:

  • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила
  • Уверење о положеном специјалистичком  испиту;
  • Одобрење за самосталан рад  (лиценца или решење о упису у именик коморе);
  • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
  • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом (преко којих ће се вршити коресподенција – заказивање интервјуа са кандидатима) и изјавом да није осуђиван.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор .

Кандидати који не дођу на интервју неће бити рангирани.

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси директор.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Служба за правне, економско- финансијске и техничке послове Дома здравља Велико Градиште

Приликом заснивања радног односа кандидат који се прима у радни однос  дужан је да достави лекарско уверење, Доказ да није осуђиван (уверење издаје МУП) и документацију претходно наведену уз пријаву- молбу у оригиналу или оверене фотокопије.

            Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији "Послови" (интернет страници Националне службе за запошљавање), на интернет страници Министарства здравља РС и огласној табли Дома здравља.

            Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама на писарници Дома здравља "Велико Градиште" или путем поште на адресу: Дом здравља "Велико Градиште", ул.Војводе Путника 28, 12220 Велико Градиште, уз напомену "пријава на оглас".

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

            По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћена кандидатима.

            За ближе информације можете се обратити на телефон: 012/7160700