СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "ГЕЈЗЕР" СИЈАРИНСКА БАЊА

О Г Л А С

  1. 1. Радно место : Доктор медицине, на одређено време, са пуним радним временом,  на период до 31.12.2022.године ..............2 извршиоца

               Услови: Поред оштих услова предвиђени законом, потребан је завршен медицински факултет ( VII степен стручне спреме) и положен стручни испит и лиценца, најмање шест месеци радног искуства у  звању доктора медицине.

Опис послова:

- самостално пружа медицинску помоћ из домена опште медицине лицима које се јаве на преглед коришћењем принципа и процедуре савремене медицине о чему води прописану документацију;

- даје мишљење у вези здравственог стања пацијената ,

- учествује у предузимању мера превентивне делатности ,

- обавља консултације са другим здравственим радницима и сарадницима ,

- ради на подизању здравствене културе пацијената,

- послове обавља у оквиру своје стручне спреме под надзором специјалисте или субспецијалисте,
-спроводи здравствену заштиту становништва;
- учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;
- обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца службе   . 

  1. Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа у оргиналу или овереној копији

–оверена копија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
–уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
–извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09);

- фотокопија личне карте;

- оверена копија  уверења о положеном стручном испиту.

- лиценца

- доказ о радном искуству

  1. Оглас објавити код Националне службе за запошљавање , и на web страници Министарства здравља, задњи дан за подношење пријава је осми дан од дана објављивања на web страници Министарства здравља.
    Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве, неће се разматрати.Адреса на коју се подносе пријаве: Специјална болница за рехабилитацију " Гејзер" Сијаринска бања;Ул. Краља Милана број 16; 16246 Сијаринска бања.Додатне информације могу се добити на телефон: 016/895-153.