ПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "ГЕЈЗЕР" СИЈАРИНСКА БАЊА

О    Г    Л   А   С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА  ОДРЕЂЕНО   ВРЕМЕ   ДО  30.11.2022.ГОДИНЕ    

  1. Радно место :  СПРЕМАЧИЦА СА ПУНИМ  РАДНИМ  ВРЕМЕНОМ............3извршиоца

 

Услови : -  основно образовање

 

 

Опис послова СПРЕМАЧИЦА  

 

- обавља послове одржавања хигијене и спровођења мера санитарно хигијенског режима;

– спрема и уређује собе и просторије за боравак корисника;

– приjављуjе сва оштећења и кварове на инсталациjама, инвентару и опреми; – прати стање залиха потрошног материјала и ситног инвентара за потребе одржавања чистоће.

- одржава хигијену хотелских и болесничких соба у целости,

- врши дезинфекцију ,

- износи смеће, брише прашину, чисти тоалете, пере прозоре и др.

- ради на одржавању хигијене ходника, канцеларија , степеништа wc, и других радних просторија,

- задужене су за замену постељине , проверавају чистоћу пешкира , хигијену и стање инвентара,

- старају се о правилној употреби средстава за одржавање хигијене ,

- одговорна је за средства којима се дужи и  дужне су да одржавају зеленило у објекту.

- обављају и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

 

Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа у оргиналу или овереној копији

-оверена фотокопија дипломе  којом се потврђује стручна спрема;

-уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
-извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09);
-фотокопија личне карте.

 

 

  1.  Оглас објавити кодНационалне службе за запошљавање, и на web страници Mинистарства здравља, задњи дан за пријављивање је осми дан од дана објављивања на web страници      Министарства здравља.
  2.  Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији , као и непотпуне, неуредне и неблаговремене, неће се разматрати.

 

 Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа ,достављају се на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања, Ул Краља Милана број 16, 16246 Сијаринска бања , са назнаком "ПРИЈАВА НА ОГЛАС".