Универзитетска дечја клиника, Тиршова

 На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2022. годину бр. 112-01-64/2022-02 од 24.02.2022. године, Сагласности Министарства здравља 112-01-737/2022-02 од 12.09.2022.године као и одредаба чланова 7 , 8  и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.96/2019, 58/2020-Анекс I), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

За пријем у радни однос на неодређено време

са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању до 6 (шест) месеци

 

 

Вишег лабораторијског техничара за потребе Хематолошке лабораторије, 1 (један) извршилац

 

I

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању до 6 (шест) месеци на послове вишег лабораторијског техничара за потребе Хематолошке лабораторије , 1 (један) извршилац.

 

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Универзитетске дечје клинике, Београд, Тиршова 10.

 

 

II

УТВРЂУЈУ СЕ услови за пријем у радни однос на неодређено време  са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању до 6 (шест) месеци на послове вишег лабораторијског техничара  за потребе Хематолошке лабораторије, 1 (један) извршилац, код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

                   - виша/висока струковна школа здравствене струке - виши лабораторијски техничар/струковни медицинско-лабораторијски технолог

       -  најмање 6 (шест) месеци радног искуства

        - положен стручни испит

        -  лиценца

 

 III

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000 Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ВИШЕГ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ТЕХНИЧАРА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  ЗА ПОТРЕБЕ ХЕМАТОЛОШКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ- 1 (ЈЕДАН) ИЗВРШИЛАЦ “.

 

 

IV

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

  • кратку биографију
  • фотокопију личне карте
  • фотокопију дипломе о завршеном образовању
  • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
  • фотокопија лиценце
  • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)
  • фотокопије уговора о раду, тј. потврде о волотирању, потврде о обављеном раду од стране начелника служби здравствених установа на меморандуму, времену проведеном на раду и оценама рада кандидата – уколико их кандидат поседује.

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.).

 

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Оглас објавити на огласној табли Националне службе , на Интернет страници Министарства здравља Републике Србије као и на сајту Клинике.


Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.