Завод за јавно здравље Краљево

Нa основу члана  7 - 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. гл. РС“ број 96/19) и члана 16. Статута Завода за јавно здравље Краљево, у складу са кадровским планом , ВД директора Завода за јавно здравље Краљево,  дана 19.10.2022. године р а с п и с у ј е

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

За пријем у радни однос два извршиоца на неодређено време,

са пуним радним временом и то:

 

 1. Једног извршиоца на пословима : ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР у Служби за немедицинске послове – Одељење за опште, правне и техничке послове;

 

Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и следеће посебне услове:

 • Четврти ниво квалификација, средња стручна спрема,
 • Минимум шест месеци радног искуства у наведеном звању
 • Возачка дозвола Б категорије
 • Познавање рада на рачунару
 •  

Уз пријаву са биографским подацима, кандидат треба да приложи:

 

 • Фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
 • Доказ о радном искуству

 

 1. Једног извршиоца на пословима : ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР/САНИТАРНО ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР у у Центру за контролу и превенцију болести.

 

Кандидати поред општих услова треба да испуњавају  и следеће посебне услове:

 • Диплому стечену на: основним студијама првог степена (струковне / академске) по пропису који уређују високо образовање, почев од 10. септембра 2005. год. или на основним студијама у трајању од најмање две године,  по пропису који је уређивао  високо образовање до 10. септембра 2005.г.
 • Положен стручни испит;
 • Лиценцу издату од коморе медицинских сестара и здравствених техничара или решење о упису у комору
 • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

 

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање у Краљеву и на сајту Министарства здравља.

               

            Уз пријаву са биографским подацима, кандидат треба да приложи:

 

 • Оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Оверену фотокопију Лиценце или решења о упису у Комору;
 • Доказ о радном искуству.

 

Пријаве се подносе на адресу Завод за јавно здравље Краљево, Улица Слободана Пенезића број 16. или лично на исту адресу.

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Ближе информације могу се добити на телефон 036/392-336 у правној служби.