ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлука в.д. директора Института за трансфузију крви Србије, број 4315/1, 4196/1, 4296/1 и 4312/1 oд 19.10.2022. године, расписује се:

 

ОГЛАС

 

За пријем у радни однос на одређено време трајања до 3 месеца због повећаног обима посла за следећа радна места:

 

Помоћни радник – 1 извршилац са пуним радним временом.

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Основно образовање;

Додатна знања / испити / радно искуство

Опис посла: пренос, складиштење и експедиција биолошког материјала; прихватање и пренос јединица целе крви, компонената крви; паковање и транспорт инфективног и биолошког материјала, крви и продуката од крви неупотребљивих за трансфузију; пренос осталог материјала и прибора за рад.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију сведочанства о завршеној осмогодишњој школи
 • Кратку биографију

 

Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге – 1 извршилац са пуним радним временом.

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Основно образовање;

Додатна знања / испити / радно искуство

Опис посла: чишћење, прање, спремање радних просторија, ходника, степеништа магацина, дезинфекција просторија, предмета и прибора за рад; чишћење, прање, спремање радних просторија у којима се обавља здравствена делатност.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију сведочанства о завршеној осмогодишњој школи
 • Кратку биографију

 

Техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме - 1 извршилац са пуним радним временом.

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Најмање средње образовање;

Додатна знања / испити / радно искуство

Опис посла: одржавање, пуштање у рад и отклањање кварова на опреми, инсталацијама и уређајима из делокруга своје струке; старање о стању алата и уређаја; старање о стању залиха; евидентирање података и др. 

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Кратку биографију
 • Доказ о радном искуству (копија уговора о раду, радне књижице, уверење Фонда ПИО са

            подацима о пријави/одјави на осигурање и сл.)

 

За пријем у радни однос на одређено време трајања до 6 месеци због повећаног обима посла за радно место:

Лабораторијски техничар у дијагностици – 2 извршиоца са пуним радним временом.

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис посла: обезбеђивање техничких услова рада (пријем и припрема материјала, прибора и инструмената за рад и хигијенско одржавање опреме и радних површина); извођење тестова из области поремећаја хемостазе, вођење прописане здравствене документације.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Фотокопију лиценце
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

 

Одлука о избору кандидата биће објављена на сајту Института за трансфузију крви Србије www.nbti.org.rs у делу Огласи и конкурси и неће се достављати учесницима јавног конкурса.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Достављена документа се не враћају.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.