ОПШТА БОЛНИЦА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

На основу члана 7.-9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  РС (,,Сл. гл РС“1/15), члана 24.-27. и члана 192. Закона о раду, Кадровског плана за 2022 годину бр. 112-01-64/2022-02 од 08.03.2022.г. , в.д. директор Опште болнице Петровац на Млави расписује,

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос

  1. на одређено време ради замене одсутног запосленог, са пуним радним временом, и то:

а) Фармацеутски техничар – извршилаца 1 (један);

б) Медицинска сестра/техничар у интензивној нези нивоа 2 - извршилаца 1(један);

 

  1. на одређено време због повећаног обима посла, са пуним радним временом, и то:

а) Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге  -извршилаца 1 (један);

б) Доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици- извршилаца 1 (један);

 

Услови: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

 

Под 1. а)

- средње образовање;

- стручни испит;

- лиценца;

 

Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са завршеном  средњом школом, фармацеутски техничар.

 

Под 1. б)

-средње образовање у трајању од четири године;

-стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства

 

Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са завршеном  средњом школом, медицинска сестра/техничар у интензивној нези нивоа 2.

 

Под 2. а)

- основно образовање;

 

Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са завршеном  основном школом, спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге .

 

Под 2. б)

- Високо образовање

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,

  почев од 10 септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана медицине-  

  радиологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама

  здравствених радника и здравствених сарадника,

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао

  високо образовање до 10 септембра 2005 године и завршена специјализација из

  одређених грана медицине - радиологије, у складу са Правилником о специјализацијама

  и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

- стручни испит;

- лиценца;

- специјалистички испит из радиологије;

- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са завршеним медицинским факултетом и положеним специјалистичким испитом из радиологије, доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици.

 

 

ОСТАЛО: уз пријаву поднети краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, фотокопију радне књижице уколико кандидат има радни стаж или потврду послодавца (други доказ о радном искуству), оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију извода из матичне књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме, оригинал или оверену копију уверења о држављанству, копију/очитану  личну карту.

НАПОМЕНА: Лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је да достави кандидат који буде изабран пре пријема у радни однос.

 

Kомисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос  обавиће се разговор,ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о изборукандидата.  

                                                               

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и административне послове Опште болнице Петровац на Млави.

 

Рок за пријављивање: 8 (осам) дана од дана објављивања у Службеном гласилу Националне службе за запошљавање „Послови“.

Пријаве слати у затвореним  ковертама на адресу Општа болница Петровац на Млави, Моравска број 2, 12300 Петровац на Млави, или доставити лично у Правну службу Опште болнице Петровац на Млави.

 

Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узета у разматрање при избору кандидата.