СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "ОЗРЕН"

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

насеље Озрен бб

18230 Сокобања

расписује

 

ОГЛАС

за пријем у  радни  однос  на одређено време од 6 месеци због повећаног обима посла

један извршилац  на пословима Помоћни радник у ложионици

 

Опис посла:

- приликом рада у ложионици обавља следеће послове: Допрема угаљ од депоа до котларнице, помаже ложачу у ложењу и на другим пословима у котларници и извлачи шљаку коју одвoзи на депо за складиштење. Одржава лифт и чистоћу у свим просторијама у котларници и око котларнице. У летњим месецима у недостатку описаних послова обавља послове и радне задатке у оквиру техничке службе  и ради на складирању огревног материјала и одржавању круга болнице. Чисти пруге, одржава вагоне за допремање угља  и отклања шљаку. Одговоран је за исправност вагона и пруге-За свој рад одговара шефу техничке службе а приликом рада у кухињи  шефу кухиње.

 

-Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

- основно образовање

 

Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:

  • Пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом
  • Оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи

Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

 

  • Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа, у листу "Послови" Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон 018/830-927

 

  • Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на адресу Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања насеље Озрен бб 18230 Сокобања, уз напомену "пријава на оглас за помоћника ложача " или лично у просторијама Болнице.