ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ- Поништава се оглас

На основу чл. 9. став 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и члана 22. Статута Института за трансфузију крви Србије, доносим

 

О Д Л У К У

 

Поништава се оглас за пријем једног извршиоца послова радног места помоћни радник у Одељењу за припрему компонената крви у радни однос на одређено време најдуже до три месеца трајања због потребе завршетка посла на прихватању и преношењу јединица целе крви, осталог материјала и прибора за рад, чији је обим привремено повећан, који је објављен на сајту Министарства здравља дана 29.09.2022. године, и на сајтовима Националне службе за запошљавање, Института за трансфузију крви Србије, као и на Огласној табли Института дана 30.09.2022. године, из разлога што су на оглас пријаву поднела двојица кандидата од којих један не испуњава услове за рад, а други је одустао од заснивања радног односа.

Ова одлука се објављује на сајтовима Министарства здравља, Националне службе за запошљавање, Института за трансфузију крви Србије, као и на огласној табли Института.

О б р а з л о ж е њ е

 

Одлуком в.д. директора бр. 4115/1 од 29.09.2022. године утврђена је потреба за заснивањем радног односа са једним извршиоцем на пословима радног места помоћни радник у Одељењу за припрему компонената крви у радни однос на одређено време најдуже до три месеца трајања због потребе завршетка посла на прихватању и преношењу јединица целе крви, осталог материјала и прибора за рад, чији је обим привремено повећан, која је реализована објављивањем огласа на сајту Министарства здравља дана 29.09.2022. године, а на сајтовима Националне службе за запошљавање, Института за трансфузију крви Србије као и на Огласној табли Института за трансфузију крви Србије дана 30.09.2022. године.

 

Рок за пријаву кандидата износи 8 дана од објављивања огласа и исти је истекао дана 10.10.2022. године.

 

Одлуком в.д. директора бр. 4115/2 од 30.09.2022. године именована је Комисија за обраду пријава на Оглас која је у записнику бр. 4115/2.2 од 17.10.2022. године утврдила да су на Оглас пријаве поднела двојица кандидата, да су пријаве благовремене, међутим како један кандидат не испуњава услове за рад, а други је одустао од заснивања радног односа, Комисија предлаже в.д. директору доношење Одлуке о поништају огласа.

 

Имајући наведено у виду, донета је одлука као у диспозитиву.