Дом здравља “Ћуприја”

На основу члана 192 Закона о раду ( „ Сл. гласник РС“ бр. 24/05,61/05, 54/09,32/13 и 75/15,13/17-ус,95/18- др. прописа ) члана 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл. РС“ бр. 96/2019...) Кадровским планом за Дом здравља “Ћуприја”за 2020 годину  бр. 112 -01-31/2020 -02 од 24.12.2020. године, Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља “Ћуприја” бр. 2705 од 14.06.2018 године..., члана 27к ст.1 Закона о буџетском систему (“Сл.гл. РС”, бр. 54/2009,73/2010, 101/2010... и 11/2021) члана 23 Статута Дома здравља „Ћуприја“ и Одлуке в.д. директора  бр. 4872 од 26.10.2022. године  расписује : 

Јавни  оглас

за пријем у радни однос на неодређено време

  1. Расписује се јавни  оглас за пријем  у радни однос,  на  неодређено време  ,  са пуним радним временом за  1( словима : једног) извршиоца  на пословима односно радном месту: руководилац послова инвестиционог /техничког одржавања  Служба за правне , економско – финасијске , техничке и друге сличне послове Дома здравља “Ћуприја” у Ћуприји.
  2. Услови за рад на пословима из тачке 1. овог огласа су: Високо образовање - правне струке .

-на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама , по пропису који утврђује високо образовање почев од 10 септембра 2005 год. ;

-на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005 године.

Додатна знања /испити/радно искуство

  • знање рада на рачунару (сертификат)
  • положен одговарајући стручни испит из области рада у складу са законом

3.Опис послова : Предвиђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља “Ћуприја” а у складу са потребама установе.

 

  1. Уз пријаву на оглас заинтересовани кандидат доставиће доказе о испуњености услова из тачке 2.Кандидати су дужни да уз пријаву и радну биографију доставе и: фотокопију личне карте (биометријски очитане), оверену фотокопију дипломе или уверења високог образовања правне струке, оверену фотокопију сертификата  о познавању рада на рачунару, оверену фотокопију уверења о  положеном  правосудном  или другом стручном  испиту из области рада,  уверење из казнене евиденције  да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова,  уверење да против њега није покренут кривични поступак и не води се истрага (оптужница,оптужни предлог) да није старије од шест месеци, оверену фотокопију  уверења о држављанству, извод из књиге рођених да није старије од шест месеци.
  2. Пријавом на јавни оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху спровођења поступка избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. По завршеном конкурсу предата документа ( у овереним фотокопијама ) неће бити враћена кандидатима.

Пре заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које заснива радни однос, а које није старије од 6 месеци.          

Рок за  подношење пријаве је 8 дана ( словима: осам ) од дана објављивања Јавног огласа   на огласној   табли код  Националне службе за  запошљавање у Ћуприји. Оглас објавити на Web сајту Министарства здравља РС и на огласној табли Дома здравља “Ћуприја”. Пријаве  се подносе лично   или поштом на адресу  ДЗ Ћуприја ул. Кнеза Милоша ББ у затвореној коверти са назнаком “ по јавном огласу од 26.10.2022. године.”

Кандидат ће бити обавештен о избору у року који није дужи од 30 дана  од дана истека рока за пријаву кандидата .

 Јавни оглас важи од  26.10.2022.  до 02.11.2022.  године.