Институт за плућне болести Војводине

На основу чл. 7. став 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 96/2019), чл. 10. Колективног уговора Института за плућне болести Војводине од 30. 11. 2021. године, Одлуке директора Института за плућне болести Војводине, бр. 3186/1 од 03. 11. 2022. године, у складу са Кадровским планом Института за плућне болести Војводине за 2022. годину, бр. 112-01-64/2022-02 од
30. 09. 2022. године, расписује се

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

Оглашава се пријем у радни однос за следећа радна места:

 • Лабораторијски техничар у дијагностици, на одређено време, са пуним радним временом, до повратка привремено одсутног запосленог са породиљског одсуства, 2    извршиоца

Услови за заснивање радног односа:

 • Завршена средња медицинска школа, лабораторијски смер,
 • Положен стручни испит,
 • Лиценца или Решење о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије.

Опис послова према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за плућне болести Војводине.

 • Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, на одређено време до 6 месеци, са пуним радним временом, 3    извршиоца

Услови за заснивање радног односа:

 • Завршена основна школа.

Опис послова према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за плућне болести Војводине.

Уз пријаву на оглас заинтересовани кандидати подносе:

 • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом,
 • изјаву кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписану,
 • фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту (осим за радно место под редним бр. 2),
 • фотокопију Лиценце или Решења о упису у именик надлежне коморе Србије (осим за радно место под редним бр. 2),
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених,
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • доказ о радном искуству (ако га има) након положеног стручног испита (потврда послодавца или фотокопија радне књижице).

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за плућне болести Војводине.

Након расписивања огласа, а пре истека рока за предају пријава за оглас, именоваће се Комисија за пријем у радни однос.

Комисија ће размотрити све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос обавити разговор, ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, Филијала Нови Сад.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за конкурс за пријем у радни однос“ и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Институт за плућне болести Војводине, 21 204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана бр. 4.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб страници Института за плућне болести Војводине (www.institut.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати дужни су да доставе:

 • Лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;
 • Доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б;
 • Уверење да се против њих не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд);
 • Оверену фотокопију дипломе;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (осим за радно место под редним бр. 2);
 • Фотокопију Лиценце или Решења о упису у именик надлежне коморе Србије (осим за радно место под редним бр. 2);
 • Фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац).

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

 

в.д. Директора Института

Проф. др сци. мед. Илија Андријевић