ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

            На основу   члана 16. Статута Опште болнице Сремска Митровица, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019)Сремска Митровица, В.Д. Директора Опште болнице Сремска Митровица

 

Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

 

  1. 1. Медицинска сестра техничар у угентним службама и реанимацији  – Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања  – Сектор за зејдничке медицинске послове, на одређено време до 6 месеци, због повећаног обима посла, са пуним радним временом.

                                                                                                                                    Извршилац 1

                         

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови: Средње образовање у трајању од четири године, завршена средња Медицинска школа  општег или акушерског  смера, положен стручни испит, лиценца.

Опис:  Учествује у збрињавању витално угрожених пацијената , спроводи мере КПЦ реанимације. Врши тријажу пацијената по степену хитности, асистира лекару Одељења за пријем и збрињавање ургентних стања и консултативним лекарима  у обављању њиховог  рада. Спроводи дијагностичке процедуре и врши поделу терапије  по налогу лекара Одељења за пријем и збрињавање ургентних стања . Припрема пацијента за специјалистичко консултативни преглед при Одељењу. Помаже раднику гардеробе у санитарној обради непокретних пацијената. Учествује у здравствено васпитном раду .Припрема материјал и инструменте за стерилизацију и исту спроводи. Води пацијенте на одговарајуће Одељење у Општој  болници. У случају  слања ван Опште болнице помаже при смештају и транспорту пацијената, по потреби прати пацијента. Уредно води медицинску документацију и  потребне извештаје. Редовно фактурише утрошене лекове и санитетски материјал. Обавља све административне послове у вези са пријемом пацијената на стационарно лечење. Води  рачуна о исправности инструмената којим се служи у раду.Учествује у континуираној медицинској едукацији и  даје предлог главној сестри-техничару за побољшање рада  из свог домена. Врши и друге послове према указаној потреби које одреди главна сестра-техничар,  доктор, начелник оделења, а према својој стручности, којима и одговара за свој рад.

Радно место са повећаним ризиком.

 

  Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

-  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-  Фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

- Фотокопија уверења о положеном стручном испиту

- Фотокопија Лиценце односно Решења о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије

    -  Фотокопија важеће личне карте

   -   Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом  

 

Напомена: Кандидати који буду примљени у радни однос по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од надлежног Диспанзера медицине рада.У случају да изабрани кандидат не испуњава услове у погледу здравствене способности за рад на радном месту, вршиће се поновни избор из реда кандидата који су конкурисали за то радно место.

              Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се путем поштe или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за који оглас и које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

  Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

ДОСТАВИТИ:

 

1.На огласну таблу Опште болнице                               В.Д. ДИРЕКТОРА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

2.Националној служби за запошљавање                                              

3.Помоћнику директора Сектора                                            СРЕМСКА МИТРОВИЦА      

4.Кадровском одсеку                                             

5.Архиви                                                                                          Прим.др Драган Малобабић