Oпшта болница Ваљево

На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач  РС,  AП   и  јединица   локалне  самоуправе ( ,,Сл.гласник  РС“, бр.96/2019   и  58/2020-Анекс  I )   и  одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа  бр.ОБВ -01-10557  од   19.10.2022.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

 

         за  пријем  у   радни  однос   на  одређено  време , ради  замене  привремено  одсутне  запослене, до  повратка са  породиљског  одсуства   и  одсуства  са  рада  ради  неге  детета, за  радно  место:

 

доктор  медицине / 1 извршилацу   Служби  за  психијатрију

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

* Високо образовање:

-на  интегрисаним  академским  студијама , по  пропису  који  уређује  високо  образовање, почев  од   10.септембра  2005.године

- на  основним   студијама  у  трајању  од  најмање  пет  година,   по  пропису  који   је  уређивао  високо  образовање   до  10.септембра  2005.године

-  положен  стручни  испит

- лиценца  или  решење о упису у надлежну  Комору

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

-  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом   и   контакт  подацима

- оверена  фотокопија   дипломе   о  стеченом   образовању  одговарајућег  профила

- оверена   фотокопија   уверења  о  положеном  стручном   испиту

- оверена  фотокопија  важеће  лиценце  за  рад  или  решење  о  упису  у  надлежну  Комору 

 - извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до  промене  презимена /

 

     Рок  за пријављивање на  оглас је  осам  дана  од  дана објављивања  огласа  у  публикацији  ,,Послови,,  код   Националне  службе  за  запошљавање.

     Неблаговремене    и   непотпуне   пријаве  неће   бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са  документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Ул.Синђелићева  бр.62, 14 000 Ваљево

Одељење  за  правне, кадровске  и  административне  послове  /писарница/

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас   за  пријем   у   радни   однос   за   послове........................

(навести  тачан   профил   за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Бранка  Антић, в.д. директора