Oпшта болница Ваљево

На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач  РС,  аутономна  покрајина   и  јединица   локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,, бр.96/2019 и  58/2020-Анекс I) , а  у  складу  са  важећим  Кадровским  планом  за  Општу  болницу  Ваљево  за  2022. годину,  број:112-01-64/2022-02  од  06.04.2022.године    и   одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  број: ОБВ -01-10678   од  24.10.2022.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ   ОГЛАС

  за  пријем   у   радни  однос   на  одређено  време,   до   шест   месеци,  ради  обезбеђења   услова   у  погледу   кадра  за  обављање   здравствене   делатности , за  радно  место:

-  медицинска  сестра/техничар  у дијагностици  у  Служби  за  унутрашње  болести-Одсек  за  гастроентерологију  - 1  извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

- завршена  средња  медицинска  школа,  општи смер, IV степен  стручне  спреме

- положен  стручни   испит  

- лиценца  или  решење  о упису  у  надлежну  Комору

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

 -   пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом   и   контакт  подацима

-   оверена  фотокопија   дипломе   о  стеченом   образовању  одговарајућег  профила

-   оверена   фотокопија   уверења  о  положеном  стручном   испиту

-    оверена  фотокопија  важеће  лиценце  за  рад  или  решења  о  упису  у  надлежну  Комору 

 -  извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до  промене  презимена /

 

     Рок  за  пријављивање   на   оглас    је  осам  дана  од  дана  објављивања  огласа    у  публикацији  ,,Послови,,   код  Националне  службе  за  запошљавање.

 Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Ул.Синђелићева бр.62, 14 000 Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове /писарница/

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Бранка Антић, в.д.директора