КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ''БЕЖАНИЈСКА КОСА''-БЕОГРАД

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Сл. гласник РС» бр. 96/19 и 58/20 – Анекс 1), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду („Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/18“), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 1149/8 од 24.02.2021. године, а у складу са Дописом Министарства здравља бр. 112-01-665/2022-02 од 03.08.2022. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, расписујем следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 помоћног радника I групе у Одсеку за одржавање медицинске опреме, медицинских постројења и гасова под притиском у Одељењу за техничке послове са радним искуством од најмање 6 месеци,

на неодређено време, са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци

 

Критеријуми на основу којих ће се вршити рангирање кандидата дефинисани су Правилником о процедури и критеријумима за заснивања радног односа у КБЦ „Бежанијска коса”-Београд су:

 

 1. радно искуство у струци од најмање 6 месеци (подразумева рад на пословима техничког и помоћног радника)
 2. оцена на разговору

 

Заинтересовани кандидати подносе ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (e-maila) СКЕНИРАНЕ (НЕ ФОТОГРАФИСАНЕ) - фотокопије:

 • пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и ОБАВЕЗНО е-mail адресом;
 • доказ о завршеном осмогодишњем образовању;
 • доказ о завршеној стручној обуци за рад са течним кисеоником, азотсубоксидом, посудама за складиштење течног кисеоника, посудама за складиштење азотсубоксида и инсталацијом за снабдевање потрошача овим гасовима;
 • извод из матичне књиге венчаних (уколико је сведочанство издато на девојачко презиме или решење о промени презимена или имена надлежних органа из других разлога);
 • фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује због израчунавања стажа осигурања као и минулог рада);
 • доказа о радном искуству (подразумева рад на пословима техничког и помоћног радника) (које се доказује Уговорима о раду, а ради правилног бодовања радног искуства у струци и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује);

 

Опис посла:

 • обавља све физичке послове за потребе КБ Центра,
 • у оквиру своје смене одговоран је за контролу медицинских гасова,
 • врши пријем и отпрему медицинских гасова,
 • врши контролу дистрибуције гасова из подстанице по одељењима, врши дистрибуцију боца,
 • дужан је да се у свом раду придржава мера безбедности и здравља на раду,
 • дужан је да се у свом раду придржава процедура и упутстава предвиђених системом квалитета,
 • обавља и друге послове за које је едукован по налогу шефа одсека или другог овлашћеног лица.

За свој рад непосредно одговаран је шефу одсека.

 

Комисија заказује термин разговора са кандидатима или оцењивање кандидата на начин у складу са ставом 2. члана 7. Правилника. Акo Комисија, уместо разговора, утврди други начин оцењивања кандидата у складу са ставом 2. члана 7, у записник се уносе добијени резултати тестирања, провере практичног знања, провере способности или вештина, а све у оквиру утврђеног броја бодова - оцена на разговору.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

 • оверене фотокопије: сведочанства о завршеном осмогодишњем образовању; доказа о завршеној стручној обуци из става 2 тачка 3 јавног огласа; неоверене фотокопије: доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x 2 (уколико не постоји доказ о вакцинацији, неопходно је урадити анализу присуства антитела и резултат доставити са документацијом); одјаве на претходно осигурање – МA образац; извода из матичне књиге рођених за децу до 14 година живота ради увећања броја дана годишњег одмора; као и: радну књижицу уколико је поседује (због израчунавања стажа осигурања као и минулог рада); очитану личну карту у 3 примерка уколико је без чипа (уколико је са чипом понети је са собом ради очитавања); листинг из ПИО уколико је остварио стаж осигурања пре заснивања радног односа (који није евидентиран у радној књижици или исту не поседује).

 

Пријаве на конкурс кандидати подносе ИСКЉУЧИВО путем електронске поште са свим елементима који су захтеване конкурсом, на e-mail: kadrovska@bkosa.edu.rs

 

Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком (subject) "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место Помоћног радника I групе у Одсеку за одржавање медицинске опреме, медицинских постројења и гасова под притиском у Одељењу за техничке послове са радним искуством од најмање 6 месеци 1 извршилац“.

 

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

 

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.рмације се можете обратити на