КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ''БЕЖАНИЈСКА КОСА''-БЕОГРАД

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Сл. гласник РС» бр. 96/19 и 58/20 – Анекс 1), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду („Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/18“), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 1149/8 од 24.02.2021. године, а у складу са Дописом Министарства здравља бр. 112-01-12/2022-02 од 03.02.2022. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, расписујем следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

2 виша радиолошка техничара у дијагностици на неодређено време са најмање 6 месеци радног искуства

са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци

 

Услови за заснивање радног односа за вишег радиолошког техничара су:

 • виша/струковна медицинска школа – виши/струковни радиолошки техничар
 • положен стручни испит
 • радно искуство у струци - најмање 6 месеци радног искуства (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите – вишег/струковног радиолошког техничара)

Критеријуми:

 1. просечна оцена на студијама
 2. радно искуство у струци (подразумева након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа, а ради сравњења са радним стажом евидентираног у радној књижици – уколико је кандидат поседује)
 3. оцена на разговору

 

Комисија заказује термин разговора са кандидатима или оцењивање кандидата на начин у складу са ставом 2. члана 7. Правилника. Акo Комисија, уместо разговора, утврди други начин оцењивања кандидата у складу са ставом 2. члана 7, у записник се уносе добијени резултати тестирања, провере практичног знања, провере способности или вештина, а све у оквиру утврђеног броја бодова - оцена на разговору.

 

Заинтересовани кандидати подносе конкурсом тражену документацију ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (e-maila) и то СКЕНИРАНУ (НЕ ФОТОГРАФИСАНУ):

 

 • пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и ОБАВЕЗНО е-маил адресом,
 • диплому или уверење о завршеној вишој/струковној медицинској школи – смер виши/струковни радиолошки техничар,
 • уверење о положеном стручном испиту,
 • извод из матичне књиге венчаних (уколико је документација издата на девојачко презиме или кандидат има решење о промени презимена или имена надлежних органа из других разлога),
 • лиценцу или решење о упису у КМСЗТС,
 • радну књижицу (уколико је кандидат поседује због израчунавања стажа осигурања као и минулог рада),
 • доказ о радном искусту у струци - најмање 6 месеци радног искуства: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите - вишег/струковног радиолошког техничара (радни однос се доказује Уговорима о раду и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује).

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

 • неоверене фотокопије: доказа о испуњености услова предвиђених Правилником о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (експертиза референтне установе – Институт за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовић”) x2; доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2 (уколико не постоји доказ о вакцинацији, неопходно је да уради анализу присуства антитела и резултат достави са документацијом); одјаве са претходног осигурања – МА образац; извода из матичне књиге рођених за децу до 14 година живота ради увећања броја дана годишњег одмора; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа (уколико је са чипом понети је са собом ради очитавања); фотокопију картице текућег рачуна; оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту; лиценце или решења о упису у именик КМСЗТС; као и: листинг из ПИО уколико је остварио стаж осигурања пре заснивања радног односа (који није евидентиран у радној књижици или исту не поседује); картицу здравственог осигурања ради усаглашавања у надлежном РФЗО-у; радну књижицу уколико је поседује (због израчунавања стажа као и минулог рада).

 

Пријаве на конкурс кандидати подносе ИСКЉУЧИВО путем електронске поште са свим елементима који су захтевани конкурсом, на е-маил:    kadrovska@bkosa.edu.rs

 

Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком (субјецт) "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место: Виши радиолошки техничар у дијагностици 2 извршиоца са најмање 6 месеци радног искуства“.

 

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

 

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

 

За све додатне информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.