СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“

На основу Закона о раду („ Сл. Гласник бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – др.прописи) и члана 7. Став 1. тачка 3) и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.гласник бр. 96/2019) и Закључка 51 број: 112-1736/22 Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава

 

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ,,БАЊА КАЊИЖА“ РАСПИСУЈЕ

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

Једног (1) спасиоца, за потребе немедицинског сектора, Одељења рекреације, на неодређено време – за пуно радно време са описом послова који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у СБР „Бања Кањижа“

 

Услови за заснивање радног односа (стручна спрема/образовање):

-  средње образовање 3. степена

-  поседовање лиценце за спасиоца

 

Приликом пријаве на оглас потребно је доставити следећа документа:

-  пријава на оглас

-  кратка биографија

-  фотокопија дипломе о стеченом образовању

-  фотокопију личне карте

-  фотокопија лиценце за спасиоца

 

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања на wеб сајту Министарства здравља РС Оглас је објављен и на сајту  Националне службе за запошљавање у Кањижи.  Достављање и пријем пријава се врши најкасније до 12,00 сати последњег дана истека рока за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Обавештење о резултатима конкурса ће бити постављено на огласну таблу Специјалне болнице која се налази у просторијама исте, те на wеб страници СБР „Бања Кањижа“.

 

Пријаве са документацијом доставити на адресу поштом или лично:

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“

Одељење за правне и опште послове

НАРОДНИ ПАРК ББ

24420 КАЊИЖА

са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за спасиоца“

 

 

в.д.директор Специјалне болнице:

Снежана Аџић,дипл.ецц.мастер