СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“

На основу  Закона о раду („ Сл. Гласник бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – др.прописи), члана 9. Посебног колективног уговора СБР „Бања Кањижа“ бр. 10/91 од 12.11.2021. године:

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ,,БАЊА КАЊИЖА“ РАСПИСУЈЕ

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

Једног/е (1) сарадника у протоколу, за потребе немедицинског сектора, Одељења за управљање смештајним капацитетима, на одређено време – за пуно радно време, за период до две (2) године, са описом послова који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у СБР „Бања Кањижа“.

 

Услови за заснивање радног односа (стручна спрема/образовање):

Високо образовање:

на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године.

на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања, испити и радно искуство:

- знање рада на рачунару

- познавање страног језика

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

-  пријава на оглас

-  кратка биографија

-  фотокопија дипломе о стеченом образовању

-  фотокопију (извод) личне карте

 

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања на wеб сајту Министарства здравља РС Оглас је објављен и на сајту  Националне службе за запошљавање у Кањижи.  Достављање и пријем пријава се врши најкасније до 12,00 сати последњег дана истека рока за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Обавештење о резултатима конкурса ће бити постављено на огласну таблу Специјалне болнице која се налази у просторијама исте, те на wеб страници СБР „Бања Кањижа“.

 

Пријаве са документацијом доставити на адресу поштом или лично:

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“

Одељење за правне и опште послове

НАРОДНИ ПАРК ББ

24420 КАЊИЖА

са назнаком: „Пријава на оглас за радно место „сарадник у протоколу“

 

 

в.д.директор Специјалне болнице:

Снежана Аџић,дипл.ецц.мастер