ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР

На основу чл.8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (»Сл.гласник РС« бр.96/19 и 58/20-Анекс) у складу са Кадровским планом ЗЦЗ, в.д. директор Здравственог центра Зајечар расписује

 

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на одређено време

 

  1. 1 (једног) ТЕХНИЧАРА ОДРЖАВАЊА ОДЕЋЕ – РАДНИК НА МАШИНИ- на одређено време са пуним радним временом за рад у Одсеку за прање и одржавање рубља, ради обезбеђења кадра за обављање здравствене делатности, за који су предвиђени следећи услови:  

 

 

                        УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

 

основно образовање – завршена основна школа

 

 

                        Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:

  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
  • извод из матичне књиге рођених-венчаних,
  • биографију са адресом, телефоном.

 

 

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

                   Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања, лично или обичном/препорученом пошиљком.

 

 

В.Д.  Д И Р Е К Т О Р,

Др Мирослав Стојановић