Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ 96/2019 и 58/2020- Анекс I), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовње код корисника јавних средстава број  51 бр. 112-5094/2022 од 29.06.2022. године, Одлукe о потреби избора лица за заснивање радног односа са послодавцем број  989/II oд 31.10.2022. године и члана 21. Статута Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију,  в.д. директор Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

Доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти – на неодређено време, 1 извршилац са пуним радним временом, уз пробни рад од 3 месеца.

Потребна стручна спрема и услови за обављање послова:

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из физикалне медицине и рехабилитације или субспецијализација из дечје физијатрије или специјалиста магистар медицинских наука, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

- на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из физикалне медицине и рехабилитације или субспецијализација из дечје физијатрије или специјалиста магистар медицинских наука, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

- стручни испит;

- лиценца за рад.

Радно искуство: најмање шест месеци радног искуства.

 

Опис послова:

- ради прве и контролне прегледе пацијената;

-раде неурокинезиолошку процену и дијагностику деце рођене са ризиком, укључују их у адекватан хабилитациони третман и прати његово редовно спровођење, као и ефекат истог;

- у циљу постављања адекватне дијагнозе може упутити дете на додатне дијагностичке прегледе и процедуре, консултативне прегледе;

- организује тимске састанке и координира рад свих чланова тима;

- посебну пажњу мора посветити у раду са родитељима пацијената;

- води адекватну медицинску документацију;

- преписује ортопедска помагала;

- обавља свакодневе визите;

- учествује у раду лекарског колегијума и другим стручним органима Специјалне болнице;

- за свој рад одговоран је начелнику службе и директору Специјалне болнице.

 

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе фотокопије: дипломе о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених, доказ о радном искуству (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.),  уверења о положеном стручном испиту и лиценце за рад.

Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове на које се прима,  потврда да се против лица не води судски поступак као и потврду о неосуђиваности.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Пријаве са потребном документацијом достављају на адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а – Правна служба.


Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања oгласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“ .

 

 

ВД ДИРЕКТОР

Мр сци.мед.др Данијела Башчаревић