Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 96/19 и 58/20 – Анекс I)  и одлуке в.д. директора Института бр. 6742/1 од 01.11.2022. године, Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”, са седиштем у улици Др Суботића старијег бр. 5, 11000 Београд, расписује оглас за обављање следећих послова у Одсеку за медицински отпад Одељења хигијене у Центру хигијену и хуману екологију Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

 

 

ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР

на неодређено време, са пуним радним временом

1 извршилац

 

 

Опис послова и радних задатака:

Обавља административне послове. Прикупља, контролише, уређује и обрађује податке неопходне за формирање базе података и вођење евиденција Одсека и у раду предузима одговарајуће мере заштите података. Учествује у сарадњи са трећим лицима у вези прикупљања, преузимања, третмана и безбедног одлагања медицинског отпада. Прати трошкове рада постројења и јединице за третман медицинског отпада. Прати трошкове рада постројења и јединице за третман медицинског отпада. Учествује у планирању набавки хемијских и других индикатора за третман инфективног и осталог медицинског отпада. Обезбеђује континуирано снабдевање потрошним материјалом за прикупљање и третман отпада. Учествује у изради плана управљања медицинским отпадом Института. Учествује у контроли и синхронизацији реализације уговора са трећим лицима за третман инфективног отпада. Прати објављивање прописа од значаја за безбедност и здравље на раду и управљање отпадом. Прати иновације у области управљања отпадом у земљи и иностранству. Учествује у изради шестомесечних и годишњих извештаја о раду јединице за третман отпада. Обавља и друге послове и задатке из делокруга рада Одсека, по налогу начелника Центра, односно директора Института.

Услови:

- високо образовање: - на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; – на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

- најмање шест месеце радног искуства на наведеном радном месту

- знање енглеског језика

- познавање рада на рачунарима

- возачка дозвола Б категорије (активан возач)

- организационе способности

 

Пријаве и CV слати  на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”, Др Суботића старијег бр . 5,

11000 Београд

са назнаком: ЗА КОНКУРСПОСЛОВНИ ЦЕНТАР (ОДСЕК ЗА МЕДИЦИНСКИ ОТПАД)

 

Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије и на огласној табли

и интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут“.