Дом здравља Трговиште

На основу чл. 7-8 Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.Гласник РС“, бр.96/2019 и 58/2020 - Анекс I), члана 24. став 1. тачка 1. Статута Дома здравља Трговиште  бр. 587. од 19.05.2022. год. , Инструкцији о реализацији тачке 3. кадровског плана здравствене установе, Одлуке о расписивању јавног конкурса бр. 1410 од 27.10.2022.године, директор Дома здравља Трговиште доноси:

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ- један (1) извршилац на одређено време , због упражњеног радног места, са пуним радним временом.

 

Услови за заснивање радног односа су:

 

- Завршен медицински факултет,

-Положен стручни испит за доктора медицине,

-Лиценца или решење о упису у Комору,

- Возачка дозвола „ B“ категорије,

- Познавање рада на рачунару,

- Радно искуство од дана полагања стручног испита.

 

 

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Трговиште.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе следећа документа:

-Молба за пријем са кратком биографијом,адресом и контакт телефоном,

- Уверење о држевљанству, не старије од 6 месеци (оверена фотокопија),

- Диплома о завршеном факултету (оверена фотокопија),

- Лиценца или решење о упису  у Комору,

- Потврда о положеном стручном испиту,

- Оверена фотокопија возачке дозволе,

- Извод из матичне књиге рођених(оверена фотокопија),

- Потврда о радном искуству.

 

Изабрани кандидат пре заснивање радног односа дужан је да достави лекарско Уверење као доказ о здравственој способности за послове за које заснива радни однос.

 

 Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос . Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок за подношења пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Послови  код Националној служби за запошљавање, сајту Министарства здравља.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

Пријава на оглас се може поднети лично у Дому здравља Трговиште, ул Краља Петра I Карађорђевића бр.81, 17525 Трговиште,сваког радног дана у затвореној коверти или послати поштом на напред наведеној адреси Дома здравља Трговиште са назнаком „ За оглас“ 

 

Кандидатима који не буду изабрани, не враћа се конкурсна документација, али исту могу преузети у просторијама правне службе.

 

Коначну одлуку о избору кандидата доноси директор Дома здравља Трговиште у складу са Законом.

 

За све информације можете се обратити на телефон: 017/452-210

 

 

Директор Дома здравља Трговиште

др Новица Живановић